ارتباط شاخص توده بدن با توانایی بازداری پاسخ در کودکان

بیگلری, مرتضی and بیگلری, مرضیه and بگلری, فاطمه and صفری, اعظم (2015) ارتباط شاخص توده بدن با توانایی بازداری پاسخ در کودکان. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
ارتباط شاخص توده بدن با توانایی بازداری پاسخ در کودکان.pdf

Download (230kB)

Abstract

The present study was designed to investigate the relationship between BMI with response inhibition ability in children. From 8 to 9 year-old boys, based on demographic questionnaire, 40 equal persons were selected randomly (age: 8/30±0/59 years; weight: 27/23±5/96 kg; hight 131/21±6/46 cm; BMI: 15/68±2/41). BMI of subjects were calculated by measuring their weight and hight. To assess the response inhibition ability, the computerized Stroop test was used. In stroop test, the variables of interference number, error number in the congruent and incongruent condition were used. Statistical analysis of the data through descriptive statistics and Pearson correlation coefficient were done. The results showed that, there were no significant correlation between BMI with all of response inhibition ability variables. Therefore, this study found no evidence for a significant association between BMI and response inhibition ability of 8-9 years children

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: ارتباط شاخص توده بدن با توانایی بازداری پاسخ در کودکان
Persian Abstract: تحقیق حاضر به¬منظور بررسی ارتباط بین شاخص توده بدن با توانایی بازداری پاسخ در کودکان انجام شد. از بین پسران 8 تا 9 سال، براساس پرسشنامه جمعیت شناختی، 40 نفر به¬صورت تصادفی انتخاب شدند (سن: 59/0±30/8 سال، وزن: 96/5±23/27 کیلوگرم، قد: 46/6±21/131 سانتیمتر، شاخص توده بدن: 41/2±68/15). شاخص توده بدن آزمودنی¬ها از طریق اندازه¬گیری وزن و قد آنان بدست آمد. برای اندازه¬گیری توانایی بازداری پاسخ از آزمون رایانه¬ای استروپ استفاده شد. در آزمون استروپ، از متغیرهای نمره تداخل، تعداد خطا در شرایط همخوان و ناهمخوان استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری داده¬ها از طریق روش¬های آماری توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. نتایج نشان داد که بین شاخص توده بدن با همه متغیرهای توانایی بازداری پاسخ همبستگی معنی¬داری وجود ندارد. بنابراین، یافته¬های این تحقیق شواهدی برای ارتباط معنی¬دار بین شاخص توده بدن با توانایی بازداری پاسخ در کودکان 8 تا 9 ساله نشان نداد.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 14 Dec 2018 21:55
Last Modified: 14 Dec 2018 21:55
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4431

Actions (login required)

View Item View Item