ارتباط شاخص توده بدن و نسبت محیط کمر به محیط لگن با چابکی و توان عضلانی در پسران نوجوان

بیگلری, مصطفی and بگلری, مرتضی and صفری, اعظم and نیک اندیش, حسین (2015) ارتباط شاخص توده بدن و نسبت محیط کمر به محیط لگن با چابکی و توان عضلانی در پسران نوجوان. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
21.pdf

Download (189kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

The present study was designed to investigate the relationship between body mass index (BMI) and waist-hip ration (WHR) with agility and muscular power in adolescent boys. From 10 to 12 year-old boys and those who had the required qualifications based on related questionnaire, 50 subjects were selected randomly for statistic sample. (age: 11/08±0/66 years; weight: 35/16±1/01 kg). To attain the BMI of subjects, their hight and weight and to attain their WHR the girth of their waist and hip were assessed. To compute agility, shuttle run test and to compute muscular power, horizontal jumping test with coupled leg were used. Statistical analysis of the data through descriptive statistics and Pearson correlation coefficient were done. The results showed that, there were significant negative correlation between BMI and WHR with horizontal jumping with coupled leg and there were significant positive correlation between BMI and WHR with shuttle run. This means that with increasing BMI and WHR, Performance on tests of agility and muscular power decreases and vice versa.

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: ارتباط شاخص توده بدن و نسبت محیط کمر به محیط لگن با چابکی و توان عضلانی در پسران نوجوان
Persian Abstract: تحقیق حاضر به¬منظور بررسی ارتباط شاخص توده بدن (BMI) و نسبت محیط کمر به محیط لگن (WHR) با چابکی و توان عضلانی در پسران نوجوان انجام شد. از بین پسران 10 تا 12 سال و کسانی که بر اساس پرسشنامه مربوطه شرایط لازم را داشتند، 50 نفر به¬صورت تصادفی به¬عنوان نمونه آماری انتخاب شدند (سن: 66/0±08/11سال، وزن:kg 01/1±16/35). برای بدست آوردن BMI آزمودنی-ها، قد و وزن و برای بدست آوردن WHR، محیط کمر و لگن خاصره آنان برآورد شد. برای محاسبه چابکی از آزمون دوی رفت و برگشت سریع و برای محاسبه توان عضلانی از آزمون پرش طول جفت استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری داده¬ها از طریق روش¬های آماری توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. نتایج نشان داد که بین BMI و WHR با متغیر پرش طول جفت، همبستگی معنی¬دار منفی و بین BMI و WHR با دوی رفت و برگشت، همبستگی معنی¬دار مثبت وجود دارد. یعنی با افزایش BMI و WHR، عملکرد در آزمون¬های چابکی و توان عضلانی کاهش می¬یابد و برعکس.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 29 Dec 2018 07:22
Last Modified: 29 Dec 2018 07:22
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4472

Actions (login required)

View Item View Item