آنژیوژنزدرمانی و ورزش

ممشلی, الهه and حیدری, بهروز (2015) آنژیوژنزدرمانی و ورزش. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
23.pdf

Download (163kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

Background&Purpose: It seems that physical activity mobilization of hematopoietic stem cells greatly improve the processes of angiogenesis and angiogenesis is a non-drug therapy. The purpose of this study was to evaluate the effects of a bout of aerobic exercise with 70% of VO2max and on hematopoietic stem cells CD34+ and relationship with lipid profile in middle aged men. Methodology: For this purpose, 16 middle aged men (age 52.25±3.04 yrs, weight 82.09 ± 8.12 kg and BMI 28.14±2.60 kg/m2) in the study were volunteers and randomly divided into 2 groups (control N: 8, the experimental group N: 8) experimental group ran for 30 minutes with 70% of VO2max on the treadmill. blood samples were taken from all subjects for measurement of hematopoietic stem cells CD34+ and Isotype control and lipid profile befor and 10 minutes after the test protocol. Results: The findings showed that of physical activity with intensity increased significantly the number of CD34+ cells,No significant correlation between CD34+ and ratio LDL/HDL and chol/HDL was observed. Conclusion: aerobic exercise training with intensity 70 % of Vo2max can increase angiogenesis and re-enthotelialisation due to mobilization of CD34+ cells. The inverse relationship between serum lipid levels (as a risk factor for cardiovascular disease) and CD34 + cells as a predictor of cardiovascular disease is confirmed. key word: Hematopoietic stem cells CD34+, Angiogenesis, Physical activity intensi مقدمه

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: آنژیوژنزدرمانی و ورزش
Persian Abstract: زمینه و هدف: فعالیت فیزیکی با بسیج سلول های بنیادی خونساز فرایندهای رگ زایی را تا حد زیادی بهبود بخشد و نوعی آنژیوژنز درمانی غیر دارویی باشد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر یک وهله تمرین هوازی با شدت 70 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی بر سلول های بنیادی خونساز CD34+ و ارتباط آن با فاکتور خطر بیماری قلبی عروقی سطوح لیپیدی سرمی مردان میانسال غیر فعال می باشد. روش کار: به همین منظور16 مرد میانسال غیرفعال (با میانگین سن04/3 ± 25/52 سال، وزن12/8 ± 09/ 82 کیلوگرم و شاخص توده ی بدن60/2 ± 14/28 کیلوگرم بر متر مربع) به عنوان نمونه ی تحقیق انتخاب و به صورت تصادفی به 2 گروه (گروه کنترل تعداد 8 نفر، گروه تجربی تعداد 8 نفر) تقسیم شدند و گروه تمرین در شدت 70 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی به مدت 30 دقیقه روی نوارگردان دویدند. برای اندازه گیری سلول های بنیادی خونساز CD34+ و ایزوتوپ کنترل آن و همچنین سطوح لیپیدی سرم، قبل و 10 دقیقه پس از انجام آزمون از آزمودنی ها نمونه گیری خونی به عمل آمد و در نهایت اطلاعات با نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: فعالیت بدنی با شدت 70 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی باعث افزایش معنی دار تعداد سلول های CD34+ می شود، در بررسی ارتباط بین سلول های CD34+ وسطوح لیپیدی سرمی رابطه ی خطی منفی مشاهده شد که این رابطه از لحاظ آماری معنی دار نبود. نتیجه گیری: افزایش سلول های CD34+ ناشی از تمرین می تواند باعث افزایش آنژیوژنز شود .
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 29 Dec 2018 07:22
Last Modified: 29 Dec 2018 07:22
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4474

Actions (login required)

View Item View Item