بررسی تغییرات آدیپونکتین و اینترلوکین 10، نمایه های لیپیدی سرم و ترکیب بدنی متعاقب هشت هفته تمرین استقامتی تناوبی در نوجوانان پسر

قربانیان, بهلول and قاسم نیان, آقاعلی (2015) بررسی تغییرات آدیپونکتین و اینترلوکین 10، نمایه های لیپیدی سرم و ترکیب بدنی متعاقب هشت هفته تمرین استقامتی تناوبی در نوجوانان پسر. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
45.pdf

Download (91kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی تغییرات آدیپونکتین و اینترلوکین 10، نمایه های لیپیدی سرم و ترکیب بدنی متعاقب هشت هفته تمرین استقامتی تناوبی در نوجوانان پسر
Persian Abstract: مقدمه و هدف:سایتوکاین های ضد التهابی آدیپونکتین و اینترلوکین 10 نقش مهمی در جلوگیری از التهاب سیستمیک و بروز بیماریهای ناشی از چاقی از جمله CAD دارند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تغییرات آدیپونکتین و اینترلوکین 10، نمایه های لیپیدی سرم و ترکیب بدنی متعاقب هشت هفته تمرین استقامتی تناوبی طناب زنی در نوجوانان پسر دارای اضافه وزن و چاق می باشد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه نیمه تجربیتعداد30آزمودنی پسر(میانگین سن 1/1±35/17سال، وزن6/11±6/88کیلوگرم و شاخص توده بدنی 36/2 ±31/28کیلوگرم بر متر مربع) بصورت تصادفی انتخاب و در دو گروه کنترل(15n=) و تمرین(15n=) قرار گرفتند. پروتکل تمرین شامل تمرین استقامتی تناوبی طناب زنی (8هفته/4روز/40 دقیقه در هرجلسه) بود. برای تحلیل داده ها از آزمون آماری T-test در سطح معني داري 05/0>p استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد هشت هفته تمرین استقامتی تناوبی طناب زنی در آزمودنی های گروه آزمایش موجب افزایش معنادار حداکثر اکسیژن مصرفی و کاهش درصد چربی بدن، نمایه توده بدنی، اندازه دورکمر، تری گلسیرید، کلسترل تام شد( 05/0>p).ولی تفاوت معناداری در غلظت آدیپونکتین، اینترلوکین 10، HDL-c، LDL-c پلاسما و وزن بدن مشاهده نشد( 05/0<p) نتیجه گیری:هشت هفته تمرین استقامتی تناوبی بصورت طناب زنی علارغم عدم تغییرات معنادار در سطوح آدیپونکتین و اینترلوکین 10، اثرات مثبت و معناداری در برخی نمایه های لیپیدی سرم و چاقی مرکزی در نوجوانان پسر دارای اضافه وزن و چاق دارد.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 29 Dec 2018 08:04
Last Modified: 29 Dec 2018 08:04
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4496

Actions (login required)

View Item View Item