پاسخ متغیرهای هماتولوژیک به یک جلسه فعالیت شدید بعد از تمرین هوازی طولانی¬مدت در مردان سالم

ملانوروزی, اعظم and حصار کوشکی, محمود (2015) پاسخ متغیرهای هماتولوژیک به یک جلسه فعالیت شدید بعد از تمرین هوازی طولانی¬مدت در مردان سالم. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
49.pdf

Download (190kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

Observations show that the blood compound varies in response to exercise. According to our survey not found study about response adaptive to intense exercise. The semi-experimental study was conducted. Two groups of male subjects who volunteered to participate in the study were randomly divided in control and experimental groups. 72 hours before and after aerobic training, one running session with 60-85% maximum heart rate was done and blood sampling were taken before and after training for comparison between two groups and used independent t-test scores gained. The results showed that RDW levels had significantly lower in response to exercise in experimental than control group (P =0/02). Furthermore, it was found that the variables associated with platelet, PLT changes had significantly less decline in experimental than control group (P =0/02) and greater reduction in MPV (P =0/04). Percentage of P-LCR was also significantly more increase in experimental group (P =0/001). Exercise can lead to acute changes in indicators of CBC, but these changes can be lesser the result of recovery and re-training. However, seems more investigation necessary.

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: پاسخ متغیرهای هماتولوژیک به یک جلسه فعالیت شدید بعد از تمرین هوازی طولانی¬مدت در مردان سالم
Persian Abstract: مشاهدات نشان می¬دهد که ترکیبات خون در نتیجه فعالیت ورزشی تغییر می¬کند. با توجه به بررسی¬های انجام شده، پژوهشی که سازگاری پاسخ فعالیت شدید را به تمرین هوازی منظم بررسی کرده باشد، یافت نشد. روش تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی بود. دو گروه از آزمودنی¬های مرد، برای شرکت در مطالعه حاضر داوطلب شدند که در گروه¬های کنترل و تجربی به طور تصادفی تقسیم بندی شدند. 72 ساعت قبل و پس از تمرین هوازی، یک جلسه فعالیت دویدن با شدت 85-60% حداکثر ضربان قلب انجام شد و نمونه¬گیری خونی پس از فعالیت ورزشی انجام شد. برای مقایسه بین دو گروه، از آزمون t مستقل با نمرات افزوده استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که مقادیر RDW در پاسخ به فعالیت ورزشی در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل به طور معناداری کاهش داشته است (02/0 P=). به علاوه، مشخص شد که از بین متغیرهای مرتبط با پلاکت¬ها، تغییرات PLT در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل بـه طور معنـاداری کاهش کمتـری داشـت (02/0 P=) و MPV کاهش بیـشتـری یافت (04/0 P=). درصـد P-LCR نیز به طور معناداری افزایش بیشتری در گروه تجربی داشت (001/0 P=). فعالیت¬های ورزشی به طور حاد می¬تواند سبب تغییراتی در شاخص¬های CBC گردد، اما این تغییرات با یک بازیافت مناسب و در نتیجه تمرین¬های مجدد و ایجاد سازگاری با آن، می¬تواند کمتر شود. با این حال تحقیقات بیشتر ضروری به نظر می¬رسد.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 29 Dec 2018 08:08
Last Modified: 29 Dec 2018 08:08
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4501

Actions (login required)

View Item View Item