تاثیر 12 هفته تمرین استقامتی بر مقادیر پلاسمایی اپلین-13، انسولین و گلوکز رت¬های نر چاق

رستمی هشجین, زهرا and گائینی, عباسعلی and چوبینه, سیروس and حق شناس, روح الله (2015) تاثیر 12 هفته تمرین استقامتی بر مقادیر پلاسمایی اپلین-13، انسولین و گلوکز رت¬های نر چاق. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Ardabil, Iran.

[img] Text
52.pdf

Download (173kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

Introduction: Apelin is a newly discovered adipokine which increases in obese and insulin resistant people. It’s not clear, endurance exercise training, cause changes in plasma levels of apelin. The aim of this study was to determine the effect of 12 weeks endurance training on plasma levels of apelin-13, insulin and glucose in obese male rats. Methods: 14 obese male Wistar rats were fed for 8 weeks with a free access and handmade high fat diet, and based on Lee Index, became obese. After the match, the rats were randomly divided into control group(n=7) and training group(n=7)(60 minutes per session, 15 to 30 meters per minute, 5 days per week for 12 weeks) Running on a treadmill with no incline. The ELISA method was used for laboratory analysis of Apelin-13 and insulin and photometric glucometer used for analysis of glucose. T test was used to comparing of variables mean, and significant level was 0.05. Results: The results of independent T test showed that, there was significant difference in plasma levels of glucose, insulin and apelin between control and exercise groups in obese male rats(P<0.05). Also glucose, and insulin levels of exercise group were lower than control group and apelin-13 levels of exercise group were higher than control group. Pearson’s correlation test showed, there wasn't a significant relationship between levels of apelin-13 and insulin(P=0.07), apelin-13 and glucose(P=0.055), after 12 weeks endurance training. Conclusion: High intensity endurance training through weight control and changes in apelin, insulin and glucose levels can be effective in obesity treatment and prevention of obesity related diabetes

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: تاثیر 12 هفته تمرین استقامتی بر مقادیر پلاسمایی اپلین-13، انسولین و گلوکز رت¬های نر چاق
Persian Abstract: مقدمه: اپلین آدیپوکاین تازه کشف شده¬ای است که در مبتلایان به چاقی و مقاومت انسولین افزایش می¬یابد. به روشنی معلوم نیست تمرین استقامتی چه تاثیری بر مقادیر اپلین پلاسمایی دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر 12هفته تمرین استقامتی بر میزان اپلین-13، انسولین و گلوکز رت¬های نر چاق بود. روش-شناسی: 14سر رت به مدت هشت هفته تحت رژیم غذایی دردسترس پرچرب دست¬ساز قرار گرفتند و باتوجه به شاخص لی چاقی آن¬ها معلوم شد. پس از چاقی، به دو گروه کنترل و تمرین تقسیم شدند. در این مرحله هر دو گروه رژیم غذایی استاندارد داشتند. گروه تمرین به مدت 12هفته (هر جلسه 60 دقیقه از سرعت 25 تا 30 متر در دقیقه و 5روز در هفته) روی تردمیل بدون شیب دویدند. روش الایزا برای تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی اپلین-13و انسولین و روش فتومتری برای محاسبه گلوکز استفاده شد. آزمون tمستقل برای مقایسه میانگین متغیرها استفاده شد و سطح معناداری 05/0 بود. یافته¬ها: نتایج آزمون tمستقل نشان داد، بین مقادیر پلاسمایی گلوکز، انسولین و اپلین رت¬های نر چاق گروه کنترل و تمرین استقامتی تفاوت معنا¬داری وجود داشت(05/0>P). همچنین، مقادیر گلوکز و انسولین در گروه تمرین کمتر از گروه کنترل بود و مقادیر اپلین-13 در گروه تمرین بیشتر از گروه کنترل بود. آزمون همبستگی پیرسون بین مقادیر پلاسمایی اپلین-13 و انسولین(07/0=P)، اپلین-13 و گلوکز(055/0=P) پس از 12هفته تمرین استقامتی رابطه معنا¬داری را نشان نداد. نتیجه گیری: تمرین استقامتی شدید می¬تواند با کنترل وزن و تغییرات مقادیر اپلین، انسولین و گلوکزدر درمان چاقی و پیش¬گیری از دیابت وابسته به چاقی موثر باشد.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 29 Dec 2018 08:12
Last Modified: 29 Dec 2018 08:13
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4504

Actions (login required)

View Item View Item