تأثیر 12 هفته تمرین هوازی بر آپوپتوز عضله¬ی نعلی موش‌های صحرایی نر

اصغرپورارشد, مسعود and بلبلی, لطفعلی and جعفری, افشار and شیخ زاده حصاری, فرزام (2015) تأثیر 12 هفته تمرین هوازی بر آپوپتوز عضله¬ی نعلی موش‌های صحرایی نر. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
53.pdf

Download (109kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: تأثیر 12 هفته تمرین هوازی بر آپوپتوز عضله¬ی نعلی موش‌های صحرایی نر
Persian Abstract: مقدمه: آپوپتوز يا مرگ برنامه¬ريزی شده يک فرآیند سلولی حفاظت کننده است که نقش مهمی در توسعه و هموستاز بافت طبیعی و عوامل پیدایش بیماری بازی می¬کند. آپوپتوز عضله¬ی اسکلتی و پیام¬رسانی آپوپتوز در بیماری¬های متعددی اتفاق می¬افتد. در این بین برخی از شواهد حاکی از آن است که تمرینات ورزشی ممکن است تعدادی از مسیرهای پيام¬رسانی مربوط به آپوپتوز را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف تعيين تأثیر 12 هفته تمرین هوازی بر برخی از شاخص‌های آپوپتوز عضله¬ی نعلی موش‌های صحرایی نر انجام گردید. روش‌ شناسی: اين مطالعه در قالب يک طرح تجربی دوگروهی به مدت 12 هفته روی 20 سر موش صحرايي نر سه ماهه انجام گردید. آزمودنی‌ها به شکل تصادفی در دو گروه همگن تمرین و کنترل (هرگروه 10 سر) جايگزين شدند. حیوانات گروه تمرین به مدت 12 هفته روی نوارگردان دویدند(5 روز در هفته، روزانه 60 دقیقه، شیب 15%). سرعت در هفته¬ی اول تمرین 24 متر در رقیقه بود که به صورت فزاینده افزایش یافته و در هفته¬ی آخر تمرین به 33 متر در دقیقه رسید. تمامی موش¬های صحرایی 48 ساعت پس از آخرین جلسه‌ی تمرین جراحی و ژن‌های Bax، 2Bcl- و کاسپاز-3 عضله¬ی نعلی آن¬ها با استفاده از روش Real Time-PCR بررسی شد. داده‌های حاصله با استفاده از آزمون t مستقل و در سطح معنی‌داری 05/0 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج: نتایج نشان داد که بین گروه کنترل و تمرین در بیان ژن 2Bcl- (01/0˂P) و نسبت Baxبه 2Bcl- (05/0˂P) تفاوت معنی¬داری وجود دارد. میزان بیان ژن 2Bcl- در گروه تمرین 8 برابر بیشتر از گروه کنترل بود، ولی نسبت Bax به 2Bcl- در گروه کنترل 5 برابر گروه تمرین بود. این در حالی است که بیان ژن Bax و کاسپاز-3 در دو گروه تفاوت معنی¬داری نداشت (05/0˃P)، ولی در گروه تمرین به ترتیب 3 و 53 درصد بیشتر از گروه کنترل بود. نتیجه‌گیری: در کل، به نظر می‌رسد که سه ماه تمرین هوازی بر افزایش پروتین ضد‌آپوپتوز میتوکندریایی عضله¬ی نعلی تاثیر قابل توجهی دارد. با این حال و با توجه به عدم تفاوت معنی¬دار پروتئین کاسپاز-3، اظهار نظر قطعی در مورد تأثیر تمرینات ورزشی بر شاخص‌های مربوط به آپوپتوز عضله¬ی اسکلتی، منوط به انجام تحقیقات و مطالعات بیشتر در این زمینه می‌باشد.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 29 Dec 2018 08:13
Last Modified: 29 Dec 2018 08:13
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4505

Actions (login required)

View Item View Item