تاثیر آبگیری مجدد شیر ، شربت زعفران و آب بر بازگشت وزن و هورمون آلدوسترون

رجب زاده طبری, فاطمه and شفیعی طبار, محمد (2015) تاثیر آبگیری مجدد شیر ، شربت زعفران و آب بر بازگشت وزن و هورمون آلدوسترون. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
54.pdf

Download (203kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

effects of rehydration milk, saffron syrup and water on weight back and aldosterone Authors: Fatima Rajabzadeh tabari - graduate student of Tehran markaz Doctor banaeefar - professor , University of Tehran jonub Doctor Matin homaee - Professor, University of Tehran markaz The purpose of this study was to investigate the effects of rehydration milk, saffron syrup, and water in returned to the weight and aldosterone levels. 24 female subjects with a mean age of 16/95+_0/15 years, height 162+_ 8 cm and weight 62/8+_21/4 kg and vo2max 38/5 were selected randomly divided into three groups of 8. Subjects exersiced in a protocol interval training and then after losing 1/68+_0/4% of their body weight during interval training performed at a temperature of 28 degrees and a humidity of 35%, consumed a volume equal to 150 percent of the weight lost by one of the three beverage saffron syrup, milk and water. Weight measurements and blood samples were taken before and two hours after exercise to assess fluid balance. After 2 h recovery period in all three groups, subjects remained in positive fluid balance and were dehydrated . body weight had returned to the initial state in the three groups significantly (p<0/05) but there was no significant difference between the three groups. Aldosterone milk group was significantly higher (p<0/05) and lower in the other two groups , but there was no significant difference between the three groups . The results of the present study suggests that milk can, unlike water and saffron syrup, high aldosterone levels and subsequent reabsorption of sodium with water , can be an effective post exercise rehydration drink to keep the intake after exercise is more useful And can be used as a rehydration drink for athletes.

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: تاثیر آبگیری مجدد شیر ، شربت زعفران و آب بر بازگشت وزن و هورمون آلدوسترون
Persian Abstract: هدف از تحقیق حاضر بررسی و مقایسه تاثیر آبگیری مجدد شیر ، شربت زعفران و آب بر بازگشت وزن و سطوح آلدوسترون بود. 24 نمونه دختر با میانگین سن 15/0+_95/16 سال ، قد 8+_162 سانتیمتر و وزن 4/21+_8/62 کیلوگرم و vo2max 5/38 انتخاب شدند که به طور تصادفی به سه گروه 8 نفره تقسیم شدند.آزمودنی ها در یک پروتکل تمرین تناوبی شرکت کردند و بعد از از دست دادن 4/0 +_ 68/1 درصد از وزن بدن در تمرین تناوبی انجام شده در دمای 28 درجه و رطوبت 35درصد ، حجمی برابر با 150درصد از وزن از دست داده شده ، یکی از سه نوشیدنی شربت زعفران ، شیر و آب را نوشیدند. وزن گیری و نمونه های خون قبل و دو ساعت بعد از تمرین گرفته شدند. بعد از 2 ساعت دوره ریکاوری نمونه ها در هر سه گروه آبگیری شده و در تعادل مثبت مایع بودند و وزن بدن به طور معنی داری به حالت اول برگشته بود(05/0>p)ولی سه گروه اختلاف معنی داری با هم نداشتند. هورمون آلدوسترون در گروه شیر به طور معنی داری بالا (05/0>p) و در دو گروه دیگر پایین آمده بود ولی سه گروه اختلاف معنی داری با هم نداشتند. نتایج مطالعه اخیر پیشنهاد می کند که شیر می تواند بر خلاف آب و شربت زعفران ، با بالا نگهداشتن سطوح آلدوسترون و بدنبال آن بازجذب سدیم همراه با آب در آبگیری مجدد بعد از ورزش مفیدتر باشد و می تواند به عنوان یک نوشیدنی آبگیری مجدد مناسب برای ورزشکاران استفاده شود.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 29 Dec 2018 08:14
Last Modified: 29 Dec 2018 08:14
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4506

Actions (login required)

View Item View Item