بررسی موانع استعدادیابی ورزشی مدارس ابتدایی استان اردبیل

کامکاری, کتایون and افشاریان, محمد جواد and صمیعی کیا, سهیل and متولی خامنه, امین (2015) بررسی موانع استعدادیابی ورزشی مدارس ابتدایی استان اردبیل. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
28.pdf

Download (252kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

This study barriers sports talent Ardabil province’s elementary schools. Physical education teachers in elementary schools were Ardebil population. The questionnaire was used to collect data that its validity was confirmed by experts and its reliability through Cronbach’s alpha (89/0 = α) was calculated. For data analysis, descriptive statistics and Marastnbaty (Friedman test) was used. Results of the study showed athletic talent or obstacles from the perspective of physical education teachers in the province are: lack of strategy and planning talent, regardless of talent in schools, lack of qualified teachers, physical education teachers have little knowledge in the field of talent ... is. Key words: Talent, obstacles, schools

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی موانع استعدادیابی ورزشی مدارس ابتدایی استان اردبیل
Persian Abstract: هدف تحقیق حاضر بررسی موانع استعدادیابی ورزشی مدارس ابتدایی استان اردبیل بود. جامعه آماری شامل معلمان تربیت بدنی مدارس ابتدایی استان اردبیل بودند. ﮐﻪ با توجه به تحقیقات گذشته و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي، تعداد180نفر از معلمان تربیت بدنی مدارس ابتدایی استان اردبیل به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن توسط متخصصین تأیید شد و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ (89/0=α) محاسبه شد. ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﻫﺎ،از آمار توصیفی و آماراستنباطی(آزﻣﻮن ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ) اﺳﺘﻔﺎده گردید. یا فته های پژوهش نشان داد موانع استعدادیابی ورزشی از دیدگاه معلمان تربیت بدنی استان به ترتیب عبارتند از: عدم وجود استراتژی و برنامه ریزی در زمینه استعدادیابی، بی توجهی به استعدادیابی در مدارس، عدم وجود مربیان متخصص، دانش کم معلمان تربیت بدنی در زمینه استعدادیابی ... می باشد. واژگان کلیدی: استعدادیابی، موانع، مدارس
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 29 Dec 2018 08:32
Last Modified: 29 Dec 2018 08:32
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4531

Actions (login required)

View Item View Item