مقایسه رضایت شغلی و سرمایه اجتماعی اعضای هیات علمی دانشکده های دولتی و آزاد تربیت بدنی ایران

عزیزان کهن, نسرین and موذن, حامد (2015) مقایسه رضایت شغلی و سرمایه اجتماعی اعضای هیات علمی دانشکده های دولتی و آزاد تربیت بدنی ایران. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
31.pdf

Download (288kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

هدف از پژوهش حاضر مقایسه میزان سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشکده های دولتی و آزاد تربیت بدنی ایران بود. جامعه آماری پژوهش همه اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های دولتی و آزاد کشور در سال 1393 بود (520=N) که بر مبنای جدول مورگان 220 نفر به طور تصادفی – طبقه¬ای برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه رضایت شغلی هرزبرگ و پرسشنامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی استفاده شد. روایی هر دو پرسشنامه توسط 15 تن از اساتید رشته مدیریت ورزشی تایید و پایایی آنها در یک مطالعه مقدماتی با 30 نفر آزمودنی مورد بررسی قرار گرفت و پایایی آنها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 92/0 و 93/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری توصیفی و روش های آماری استنباطی ازجمله کلموگروف- اسمیرنوف، t- استودنت تک نمونه ای، آزمون هموجنتی و آزمون تی دو هتلینگ با استفاده از دو نرم افزار AMOS و SPSS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد میزان سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی در بین اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی دولتی و آزاد در حد مطلوب است. بین میانگین سرمایه اجتماعی دو گروه اعضای هیات علمی دانشگاه دولتی و آزاد از نظر آماری تفاوت معناداری وجود ندارد (F=0/91 و P=0/489). بین میانگین رضایت شغلی دو گروه اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی و آزاد از نظر آماری تفاوت معنادار وجود دارد (F=3372/027 وp=0/001) و رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی دولتی نسبت به آزاد بیشتر است. واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی، رضایت شغلی، عضو هیات علمی، دانشکده تربیت بدنی

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: مقایسه رضایت شغلی و سرمایه اجتماعی اعضای هیات علمی دانشکده های دولتی و آزاد تربیت بدنی ایران
Persian Abstract: هدف از پژوهش حاضر مقایسه میزان سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشکده های دولتی و آزاد تربیت بدنی ایران بود. جامعه آماری پژوهش همه اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های دولتی و آزاد کشور در سال 1393 بود (520=N) که بر مبنای جدول مورگان 220 نفر به طور تصادفی – طبقه¬ای برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه رضایت شغلی هرزبرگ و پرسشنامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی استفاده شد. روایی هر دو پرسشنامه توسط 15 تن از اساتید رشته مدیریت ورزشی تایید و پایایی آنها در یک مطالعه مقدماتی با 30 نفر آزمودنی مورد بررسی قرار گرفت و پایایی آنها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب 92/0 و 93/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری توصیفی و روش های آماری استنباطی ازجمله کلموگروف- اسمیرنوف، t- استودنت تک نمونه ای، آزمون هموجنتی و آزمون تی دو هتلینگ با استفاده از دو نرم افزار AMOS و SPSS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد میزان سرمایه اجتماعی و رضایت شغلی در بین اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی دولتی و آزاد در حد مطلوب است. بین میانگین سرمایه اجتماعی دو گروه اعضای هیات علمی دانشگاه دولتی و آزاد از نظر آماری تفاوت معناداری وجود ندارد (F=0/91 و P=0/489). بین میانگین رضایت شغلی دو گروه اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی و آزاد از نظر آماری تفاوت معنادار وجود دارد (F=3372/027 وp=0/001) و رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی دولتی نسبت به آزاد بیشتر است. واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی، رضایت شغلی، عضو هیات علمی، دانشکده تربیت بدنی
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 29 Dec 2018 08:34
Last Modified: 29 Dec 2018 08:34
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4534

Actions (login required)

View Item View Item