تاثیر بازی های دبستانی بر رشد مهارت های حرکتی ظریف دانش آموزان پسر کم توان ذهنی آموزش پذیر )مقاله کامل)

نجفی فرد, عظیمه and مهر علی تبار, هادی and شیخ, محمود and بابایی, حمید رضا and باوردی, ادریس (2015) تاثیر بازی های دبستانی بر رشد مهارت های حرکتی ظریف دانش آموزان پسر کم توان ذهنی آموزش پذیر )مقاله کامل). In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
تاثیر بازی های دبستانی بر رشد مهارت های حرکتی ظریف دانش آموزان پسر کم توان ذهنی آموزش پذیر.pdf

Download (198kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

The purpose of this current study is to investigate the influence of the school games on developing skills of gross motors in those children who were mentally poor but educationally had no problem .so 30 educable mentally retarded children in the town of MARIVAN welfare organization with the average of 12/8 ±1/12 years and IQ of 33/61±7/81 with a purposeful method of sampling were studied .All of the students were taken from the test samples based on their performance on IQ and motor abilities that were divided into two equal groups and considered as the control and experimental groups .Each group considered 8 boys and 7 girls .In this research the pertinent departments of gross motor skills, Bruininks _ oseretsky test were used .Games by local groups over 32 sessions of practice, and each session was for 50 to 60 minutes which was practiced for four days in a week .The control group performed their daily activities, and after 18 sessions of practice both groups were assessed .In order to study the research hypothesis, nonparametric Wilcoxon and Mann - Whithney and U test were used .the results of the statistical tests showed significant difference in grades aftermath, between the test and control groups (p˂0/05) that the intervention group had more scores .it can be obtained from the training programs used (games school) in this current research is to improve the gross motor skills in children who are mentally able to be educated and can be useful and used as the practice program in training centers.

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: تاثیر بازی های دبستانی بر رشد مهارت های حرکتی ظریف دانش آموزان پسر کم توان ذهنی آموزش پذیر
Persian Abstract: کم توان ذهنی یکی از ناهنجاری های ادراکی- حرکتی دوران رشد است و به کودکانی اطلاق می شود که در سازوکارهای شناختی و برخی رفتارهای سازشی نقص دارند. بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازی های دبستانی بر رشد مهارت های حرکتی ظریف دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر بود. روش پژوهش حاضر، نیمه تجربی و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر پسر شهرستان اسلامشهربودند، نمونه آماری آن شامل 30 دانش آموز کم توان ذهنی آموزش پذیر پسر با میانگین سنی 12/1±7/12سال و ضریب هوشی 95/9±58/70 بودند که از مدرسه استثنایی شهرستان اسلامشهر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. برای سنجش مهارت های حرکتی ظریف از آزمون تبحر حرکتی برونینکس - اوزرتسکی بهره گرفته شد. در ابتدا از همه کودکان پیش آزمون گرفته و سپس نمونه ها بر اساس ضریب هوشی و عملکردشان در توانایی های حرکتی به دو گروه(15 نفری)همتراز آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه کنترل فعالیت های روزمره خودشان را انجام می دادند و گروه آزمایش در طی 18 جلسه، هر جلسه 45 تا 60 دقیقه و 4 روز در هفته، بازی دبستانی را انجام دادند. در پایان از دو گروه پس آزمون به عمل آمد. به منظور بررسی فرضیه پژوهش، از آزمون t مستقل استفاده شد.نتایج آزمونهای آماری تفاوت معنی داری در نمرات پس آزمون بین دو گروه آزمایش و کنترل نشان داد(05/0p<). با توجه به نتايج بدست آمده از اين پژوهش می توان توصیه کرد که با طراحی تمرینات حرکتی و اجرای گروهی و مستمر آن در مدارس استثنایی از مشکلات این کودکان در اجرای مهارت های حرکتی کاست.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 29 Dec 2018 09:18
Last Modified: 29 Dec 2018 09:18
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4557

Actions (login required)

View Item View Item