اثر تمرینات بازخورد عصبی بر اضطراب دختران شناگر نخبه

فریدنیا, مهرسا and رحمانی نیا, فرهاد (2015) اثر تمرینات بازخورد عصبی بر اضطراب دختران شناگر نخبه. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
اثر تمرینات بازخورد عصبی بر اضطراب دختران شناگر نخبه.pdf

Download (107kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

_

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: اثر تمرینات بازخورد عصبی بر اضطراب دختران شناگر نخبه
Persian Abstract: هدف از انجام این تحقیق اثر تمرینات بازخورد عصبی بر اضطراب دختران شناگر نخبه بود. بدین منظور 20 دختر شناگر حرفه ای به صورت هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شده و به طور تصادفی به 2 گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. روش اجرای تحقیق شامل 12 جلسه (مدت زمان هر جلسه 45 دقیقه) تمرینات بازخورد عصبی با دو پروتکل تمرینی: 1) افزایش موج SMR و کاهش امواج High Beta و تتا، 2) افزایش بتای 2 و کاهش امواج High Bate و تتا، بود. قبل از شروع تمرینات، پیش آزمون به شرح زیر انجام شد: آزمون اضطراب از طریق پرسشنامه ی اضطراب صفتی- رقابتی SCAT و سپس پس آزمون گرفته شد. در این تحقیق از روش آماری تحليل واريانس دو عاملی 2 در 2 ترکيبی استفاده شد که نتایج زیر حاصل گردید: اثر اصلی عامل آزمون و اثر متقابل بین آزمون و گروه معنی دار می باشد. اما اثر اصلی گروه معنی دار نمی باشد. با توجه به معنی دار شدن اثر متقابل آزمون و گروه، نتایج آزمون تی وابسته جهت مقایسه ی پیش آزمون و پس آزمون هر گروه گرفته شد و نتایج نشان داد که بین پیش آزمون و پس آزمون متغیر اضطراب در گروه تجربی تفاوت معنی داری مشاهده می شود. ولی این تفاوت در گروه کنترل معنی دار نمی باشد. نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه ی دو گروه در پیش و پس آزمون نیز گرفته شد که نتایج نشان داد، تفاوت معنيداري بين ميانگين اضطراب گروههاي مورد مطالعه در پیش آزمون وجود ندارد اما این اختلاف در پس آزمون معنی دار می باشد. که می توان نتیجه گرفت که تمرینات بازخورد عصبی باعث کاهش اضطراب دختران شناگر نخبه می شود.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 31 Dec 2018 06:10
Last Modified: 31 Dec 2018 06:10
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4563

Actions (login required)

View Item View Item