بررسی رابطه¬ی بین اعتماد اجتماعی و مراجعه زنان به باشگاه های ورزشی در شهرستان ارومیه (چکیده)

علیزاده, نسرین and حسین شریف زاده, راضیه and آتشک, سیروان (2015) بررسی رابطه¬ی بین اعتماد اجتماعی و مراجعه زنان به باشگاه های ورزشی در شهرستان ارومیه (چکیده). In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
بررسی رابطه¬ی بین اعتماد اجتماعی و مراجعه زنان به باشگاه های ورزشی در شهرستان ارومیه.pdf

Download (145kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

The purpose of this study was to evaluate the relationship between social trusts among women in sports clubs. Research, survey. Population, women were 45-20 years old, the city of Urmia50 For example, the determination and were selected using simple random sampling. Dependent variable in terms of seeking to sports clubs (in a year) was measured using a scale developed by the researchers was used to measure social trust. The results showed that the percentage of women in the past year in sports clubs see 37/3 and 62/7 of the clubs who have left. Analysis of the results showed that social trust and institutional trust, personal trust relationship significantly with women who are sports clubs.

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی رابطه¬ی بین اعتماد اجتماعی و مراجعه زنان به باشگاه های ورزشی در شهرستان ارومیه
Persian Abstract: هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی و مراجعه زنان به باشگاه¬های ورزشی بود. روش تحقیق، پیمایشی بود. جامعه¬ی آماری، زنان 45-20 ساله شهرستان ارومیه بودند که 50 نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه¬گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. متغیر وابسته تحقیق بر حسب مراجعه یا عدم مراجعه به باشگاه¬های ورزشی (در طی یک سال گذشته) سنجش شد و جهت سنجش اعتماد اجتماعی از یک مقیاس محقق ساخته استفاده گردید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفا مورد محاسبه قرار گرفت.نتایج تحقیق نشان داد 3/37 درصد زنان در یکسال گذشته به باشگاه¬های ورزشی مراجعه کرده و 7/62 درصد به باشگاه¬ها مراجعه نکرده¬اند. تحلیل نتایج نشان داد اعتماد اجتماعی و اعتماد نهادی؛ اعتماد شخصی رابطه معناداری با مراجعه زنان به باشگاه¬های ورزشی دارد و همچنین بین اعتماد اجتماعی و مراجعه زنان بر اساس سن و تاهل تفاوت معناداری ملاحظه شد.در نتیجه با افزایش اعتماد اجتماعی، احتمال مراجعه زنان به باشگاه های ورزشی بیشتر می شود.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 31 Dec 2018 06:13
Last Modified: 31 Dec 2018 06:13
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4569

Actions (login required)

View Item View Item