تاثیر یک دوره فعالیت منظم ورزشی منتخب بر سلامت روان دانش آموزان دختر نوجوان (چکیده)

تقی زاده, فاطمه and مهرعلی تبار, هادی and نجفی فرد, عظیمه and عرب عامری, الهه (2015) تاثیر یک دوره فعالیت منظم ورزشی منتخب بر سلامت روان دانش آموزان دختر نوجوان (چکیده). In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
تاثیر یک دوره فعالیت منظم ورزشی منتخب بر سلامت روان دانش آموزان دختر نوجوان.pdf

Download (162kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

The aim of the present study was to investigate the effect of regular physical activity on adolescent girls’ mental health. This study is a quasi experimental design with both experimental and control groups following pre and post tests. The population includes all the female high school students in Babol, west Bandpay in the educational year of 92-93. All the participants were selected using simple random selection method and assigned randomly to control and experimental group. Then experimental group participated in a course of regular physical activity for eight weeks (two sessions in each week, each session about 70-90 minutes). Date were gathered and analyzed using questionnaires and Spss v.16. The result of pre test showed no significant difference between control and experimental group in anxiety, depression, aggression, physical complaints, and interpersonal sensitivity. Yet, it showed a significant difference between groups in post test. It proves that regular exercise will improve students’ mental health. Thus, developing and applying such programs will lead to an improved mental health.

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: تاثیر یک دوره فعالیت منظم ورزشی منتخب بر سلامت روان دانش آموزان دختر نوجوان
Persian Abstract: هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر یک دوره فعالیت منظم ورزشی منتخب بر سلامت روان دختران نوجوان می باشد. روش انجام این پژوهش از نوع نیمه تجربی و طرح آن به صورت دو گروهی(کنترل و آزمایش) همراه با دو مرحله پیش آزمون – پس آزمون بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه ی دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان بخش بندپی غربی شهرستان بابل در سال تحصیلی 93 - 1392 بودند. روش نمونه گیری به شیوه تصادفی ساده بود، بدین صورت که بعد از انتخاب تصادفی دبیرستان دخترانه، به کلیه دانش آموزان(102 نفر) پرسشنامه(SCL-90) داده شد سپس 40 نفر که دارای GSI≥1 بودند انتخاب گردیدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه کنترل قرار گرفتند. سپس گروه آزمایش به مدت 8 هفته و هر هفته 2 جلسه و هر جلسه به مدت 70 تا 90 دقیقه به صورت تفریحی و رقابتی به بازی والیبال پرداختند. در طول اجرای برنامه منتخب گروه کنترل به فعالیت های معمول خود مشغول بودند. و سپس در پایان جلسات تمرینی نمرات پس آزمون هر دو گروه جمع آوری گردید و داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 19 و آزمون کوواریانس تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که نمرات اضطراب، افسردگی، پرخاشگری، شکایت های جسمانی و حساسیت بین فردی در پیش آزمون تقاوت معناداری نداشته است اما نمرات پس آزمون در گروه آزمایش به طور معنا داری کاهش یافته است(05/0p<). نتایج این پژوهش همچنین نشان داد که انجام فعالیت ورزشی منظم موجب بهبودی و گسترش سلامت روان در دانش آموزان می گردد. این تحقیق پیشنهاد میکند تا با تدوین برنامه ها و فعالیت های ورزشی به عنوان یک عامل سازنده جهت ارتقاء بهداشت روانی دانش آموزان اقدام نمایند.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 31 Dec 2018 06:15
Last Modified: 31 Dec 2018 06:15
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4571

Actions (login required)

View Item View Item