مقایسه ویژگیهای شخصیتی و سرسختی افراد کوه‌نورد وغیرکوه‌نورد (چکیده)

سعیدی دهشالی, معصومه (2015) مقایسه ویژگیهای شخصیتی و سرسختی افراد کوه‌نورد وغیرکوه‌نورد (چکیده). In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
مقایسه ویژگیهای شخصیتی و سرسختی افراد کوه‌نورد وغیرکوه‌نورد.pdf

Download (116kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

This is a comparative research which is focusing on personality traits as well as psychological hardiness between mountaineer and non - mountaineer. This research method is Causal comparative and it has been done on group of people consisting members of mountaineer clubs in city of Tehran and staff of administration offices located in 6th municipality district of Tehran. The research sample is base on 200 men and women who have been chosen randomly. The sample were divided in 4 groups of 50 who were: female mountaineers, female non-mountaineers, male mountaineers, and male non-mountaineers. They answered a series of questionnaire on NEO PI-R personality and Kobasa in terms of hardiness as well as personality traits. In order to analysis the collected data, Multivariate Tests (MANOVA) and t-testing were used. The research was based on ten hypothesis. (6 of them were related to personality traits, and the remaining 4 were evaluating hardiness of the candidates.) There are only 4 values that noted to be making difference in the whole research study. Obtained conclusions indicated that personality traits were different among female, male mountaineer and non – mountaineer. this difference was obtained by Multivariate tests (MANOVA). Factors of Extroversion , openness to experience and agreeableness have meaningful difference in group

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: مقایسه ویژگیهای شخصیتی و سرسختی افراد کوه‌نورد وغیرکوه‌نورد
Persian Abstract: پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه ویژگیهای شخصیتی و سرسختی افراد کوه‌نورد و غیرکوه‌نورد (افراد عادی ) پرداخته است. به نظر می‌رسد که کوه‌نوردان موقعیت‌های دشوار و استرس‌زا را به عنوان موقعیتی برای مبارزه ارزیابی کنند. کوباسا (1998، به نقل از پاینده نجف آبادی) بر این گفته صحت گذاشت که افراد سرسخت عوامل استرس‌زا را فرصت‌های بالقوه برای تغییر ارزیابی می‌کنند. روش انجام این پژوهش علّی- مقایسه‌ای و جامعه آماری شامل کوه‌نوردان عضو باشگاه‌های کوه‌نوردی شهرتهران و کارکنان ادارات واقع در محدودۀ شهرداری منطقه 6 بود که از میان کوه‌نوردان 100 نفر بصورت تصادفی در دو گروه 50 نفره زنان کوه‌نورد و مردان کوه‌نورد و از کارکنان 100 نفر(50 نفر زن و 50 نفر مرد) انتخاب شدند . (کرک ، 1997 ، به نقل از سرمد حجم نمونه در هر گروه را 50 نفر کافی دانسته است) که افراد نمونه به پرسشنامه‌های شخصیت نئو و سرسختی کوباسا پاسخ دادند. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روشهای آماری تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) و آزمون t برای گروه‌های مستقل استفاده شد. نتایج حاصله حاکی از این بود که ویژگیهای شخصیتی در گروه کوه‌نورد و غیرکوه‌نورد تفاوت معنادار داشت. عاملهای برونگرائی، باز بودن به تجربه و توافق در گروه کوه‌نورد بیشتر از غیرکوه‌نورد بود (05/0>P ) . ولی ویژگیهای سرسختی در دو گروه تفاوت معنادار نداشت ( 5 0/0<P ) .نتیجۀ بررسی ویژگیهای شخصیتی در زنان ومردان کوه‌نورد نشان داد که زنان کوه‌نورد در عامل بازبودن به تجربه از مردان کوه‌نورد بالاتر بودند ولی از نظر سایر ویژگیهای شخصیتی بین زن ومرد کوه‌نورد تفاوت معنادار وجود نداشت (5 0/0<P )
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 31 Dec 2018 06:29
Last Modified: 31 Dec 2018 06:29
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4599

Actions (login required)

View Item View Item