ارتباط شاخص توده بدن با زمان واکنش در کودکان (چکیده)

بگلری, مرتضی and بیگلری, مصطفی and بیگلری, مرضیه and صفری, اعظم (2015) ارتباط شاخص توده بدن با زمان واکنش در کودکان (چکیده). In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
ارتباط شاخص توده بدن با زمان واکنش در کودکان.pdf

Download (144kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

The present study was designed to investigate the relationship between BMI with reaction time in children. From 8 to 9 year-old boys, based on demographic questionnaire, 40 equal persons were selected randomly (age: 8/30±0/59 years; weight: 27/23±5/96 kg; hight 131/21±6/46 cm; BMI: 15/68±2/41). BMI of subjects were calculated by measuring their weight and hight. To assess the reaction time, the computerized Stroop test was used. In stroop test, the variables of reaction time in the congruent and incongruent condition were used. Statistical analysis of the data through descriptive statistics and Pearson correlation coefficient were done. The results showed that, there were no significant correlation between BMI with variables of reaction time in the congruent and incongruent condition. Therefore, this study found no evidence for a significant association between BMI and reaction time of 8-9 years children.

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: ارتباط شاخص توده بدن با زمان واکنش در کودکان
Persian Abstract: تحقیق حاضر به¬منظور بررسی ارتباط بین شاخص توده بدن با زمان واکنش در کودکان انجام شد. از بین پسران 8 تا 9 سال، براساس پرسشنامه جمعیت شناختی، 40 نفر به¬صورت تصادفی انتخاب شدند (سن: 59/0±30/8 سال، وزن: 96/5±23/27 کیلوگرم، قد: 46/6±21/131 سانتیمتر، شاخص توده بدن: 41/2±68/15). شاخص توده بدن آزمودنی¬ها از طریق اندازه¬گیری وزن و قد آنان بدست آمد. برای اندازه¬گیری زمان واکنش از آزمون رایانه¬ای استروپ استفاده شد. در آزمون استروپ، از متغیرهای زمان واکنش در شرایط همخوان و ناهمخوان استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری داده¬ها از طریق روش¬های آماری توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. نتایج نشان داد که بین شاخص توده بدن با متغیرهای زمان واکنش در شرایط همخوان و ناهمخوان همبستگی معنی¬داری وجود ندارد. بنابراین، یافته¬های این تحقیق شواهدی برای ارتباط معنی¬دار بین شاخص توده بدن با زمان واکنش در کودکان 8 تا 9 ساله نشان نداد.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 31 Dec 2018 06:31
Last Modified: 31 Dec 2018 06:31
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4602

Actions (login required)

View Item View Item