بررسي رابطه بين سبك مديريت و رضايت شغلي کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل

امیدوار, عظیم and زاهدبابلان, عادل and ستاری, صدرالدین and ایرانژاد اجیرلو, جعفر (2015) بررسي رابطه بين سبك مديريت و رضايت شغلي کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
22.pdf

Download (820kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

The aim of this study was to investigate the relationship between management style and job satisfaction of Sports and Youth Organization of Ardabil. The research design was descriptive-correlational. It was an applied and field research. The sample including 85 participants was strictly selected from the field staff of the Sports and Youth Organization of Ardabil. Due to the limited and small size of the population, the sample (85) is equal to the overall population. To assess Task-oriented and relationship-oriented personalities, we used the Leader Behavior Description Questionnaire (LBDQ), and to assess the level of Job satisfaction we used The Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ). To analyze the independent variables (management style) and dependent variables (job satisfaction), we used SPSS, version19. The results of the Pearson product-moment correlation coefficient at α=0.05 showed no significant correlation between task-oriented managers and the level of job satisfaction of the employees. The independent t-test with significant level of α=0.05 showed that managers have more of a task-oriented personality than relationship-oriented personality. The female managers were more task-oriented than male managers, but no significant correlation between male and female employee job satisfaction was observed

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسي رابطه بين سبك مديريت و رضايت شغلي کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل
Persian Abstract: هدف کلی این تحقیق بررسي رابطه بين سبك مديريت و رضايت شغلي کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است به لحاظ هدف کاربردی بوده و به صورت میدانی انجام شده است در این تحقیق جامعه آماری کلیه¬ی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل در نظر گرفته شد که تعداد آن ها 85 نفر بود. به علت محدود بودن حجم جامعه کل جامعه مذکور بعنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند، بنابراین حجم جامعه با حجم نمونه(85 نفر) برابر است. براي سنجش سبكهاي وظيفه مداري و رابطه مداري از پرسشنامه معتبر توصيف رفتار رهبر (مدير) LBDQ و براي سنجش ميزان رضايت شغلي از پرسشنامه معتبر مينه¬سوتا استفاده شده است. متغيرهاي مستقل (سبك مديريت) و وابسته (رضايت شغلي) می باشد و با استفاده از نرم افزار SPSS19 مورد تجریه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد ضريب همبستگي پيرسون با معناداري 05/0 = α بين ميزان وظيفه مداري مديران و رضايت شغلي کارکنان رابطه معناداري وجود ندارد. با آزمون T مستقل در سطح معناداري 05/0 = α اثبات شد ميزان وظيفه¬مداري مديران بيش از رابطه¬مداري آنهاست. همچنين مديران زن وظيفه مدارتر از مديران مرد بودند، اما در ميزان رضايت شغلي کارکنان مرد و زن اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل تفاوت محسوسي مشاهده نشد.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 31 Dec 2018 07:35
Last Modified: 31 Dec 2018 07:35
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4684

Actions (login required)

View Item View Item