استاندارد سازی نسخه فارسی پرسشنامه رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی سنجش روایی و پایایی

عاشوری, ماریه and عزیزیان کهن, نسرین and مومنی فر, فهیمه and راجی, امین (2015) استاندارد سازی نسخه فارسی پرسشنامه رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی سنجش روایی و پایایی. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
37.pdf

Download (381kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

The purpose of this research was to to standardize (reliability and validity evaluation) Persian version of.of the job satisfaction of faculty members of physical education colleges of state universities and private universities in Iran questionnaire.Statistical population of this study included all of the faculty members of Iran’s physical education colleges in 2014 (N=520). On the basis of Morgan table, 220 persons were stratified randomly selected of research samples. To achieve the research goals, Herzberg job satisfaction questionnaire were used. Validity of questionnaire was confirmed by 15 experts and its reliability was studied in a preliminary study with 30 subjects and calculated with cronbachʼs Alpha method as 0.93 in order. For data analysis methods, including KolmogorovSmirnov, and the method of structural equations model test by application of AMOS Graphics V.18 software and SPSS.V.16 were used.The findings related to construct validity were based on T-value and correlation among variables. They showed that all questions had significant relationship with factors and were good estimators of their related factors. The findings related to construct validity were based on T-value and correlation among variables. They showed that all questions had significant relationship with factors and were good estimators of their related factors. Moreover, values of =2.61, RMSEA=0.001, PNFI=0.710, GFI=O.915 , BBI=0.917 and TLI= 0.905 confirmed statistical model’s goodness of fit. Thus construct validity of data collection measure was in turn confirmed. Keywords: Standardizing, Satisfaction, Validity, Reliability

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: استاندارد سازی نسخه فارسی پرسشنامه رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی سنجش روایی و پایایی
Persian Abstract: هدف از انجام پژوهش حاضر، استانداردسازی (سنجش روایی و پایایی) نسخه فارسی پرسشنامه رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی بود. جامعه آماری پژوهش همه اعضای هیئت علمی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های دولتی و آزاد کشور در سال 1393 بود (520=N) که بر مبنای جدول مورگان 220 نفر به طور تصادفی – طبقه¬ای برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست یابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه رضایت شغلی هرزبرگ که حاوی 42 سوال و با شش خرده مقیاس رضایت از ماهیت کار (سوالات 1-6)، رضایت از نحوه سرپرستی و ارتباطات (سوالات 7-20)، رضایت از امنیت شغلی (سوالات 21-27)، رضایت از فرصت های ارتقای شغل (سوالات 28-33)، رضایت از شرایط فیزیکی محیط کار (سولات 34-39) و رضایت از حقوق و مزایا (سولات 40 -42)بود؛ برای تعیین میزان رضایت شغلی اساتید استفاده گردید. پرسشنامه مزبور در قالب مقیاس پنج ارزشی لیکرت به صورت (1) خیلی کم تا (5) خیلی زیاد ارزش گذاری شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه، توسط 15 تن از صاحب نظران و اساتید رشته مدیریت ورزشی مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ 93/0 محاسبه شد. در ادامه برای تعیین همسانی درونی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ، از آزمون KMO و کرویت بارتلت برای تعیین کفایت نمونه‌گیری و برای تعیین روایی سازه پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS انجام گرفت. یافته‌های پژوهش در خصوص روایی سازه بر اساس میزان روابط و T-Value نشان داد که تمامی سئوالات ارتباط معناداری با مؤلفه‌ها داشتند و توانستند پیش‌بین خوبی برای مؤلفه خود باشند. همچنین شاخص‌های نسبت χ2 به df (61/2)، 001/0=RMSEA، 710/0=PNFI، 915/0=GFIو 917/0=BBI و905/0 TLI= بود که همگی برازش مدل را تأیید کردند. بنابراین روایی سازه و ساختار عاملی ابزار پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. واژگان کلیدی: استاندارد سازی، پایایی، روایی، رضایت شغلی
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 01 Jan 2019 08:18
Last Modified: 01 Jan 2019 08:18
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4690

Actions (login required)

View Item View Item