بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و تعلق سازماني اداره کل ورزش و جونان استان کرمانشاه

راجی, امین and مومنی فر, فهیمه and عزیزیان کهن, نسرین (2015) بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و تعلق سازماني اداره کل ورزش و جونان استان کرمانشاه. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
43.pdf

Download (659kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

هدف از پژوهش حاضر، بررسي بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و تعلق سازماني اداره کل ورزش و جونان استان کرمانشاه مي‌باشد. اين پژوهش در قالب تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماري اين تحقيق عبارت است از: كليه كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي اداره کل ورزش و جونان استان کرمانشاه واقع در در كليه شهرستانهاي استان مي‌باشند که برابر با 250 نفر مي‌باشند. روش نمونه گیری در این پژوهش، نمونه‌گیری طبقه‌اي نسبي می‌باشد. ابزارهاي اندازه‌گيري این تحقیق پرسشنامه فرهنگ سازماني و پرسشنامه تعلق سازماني است. براي تعيين روايي پرسشنامه‌ها از روش روايي محتوايي استفاده گرديده است. براي تعيين پايايي پرسشنامه‌ها ضريب آلفاي كرونباخ 93/0 براي پرسشنامه فرهنگ سازماني و براي پرسشنامه تعلق سازماني برابر با 85/0 محاسبه گرديد. نتايج تحقيق نشان داد كه فرهنگ سازماني حاكم اداره کل ورزش و جونان استان کرمانشاه از نوع كنترلي مي‌باشد و ميزان تعلق سازماني كاركنان اداره کل ورزش و جونان استان کرمانشاه در حد متوسط مي‌باشد. در بررسي رابطه بين ابعاد فرهنگ سازماني و تعلق سازماني نتايج نشان داد كه بين متغيرهاي خلاقيت فردي، ريسك پذيري و مسئوليت، هدايت و رهبري، هماهنگي (همكاري و وحدت سازماني) و حمايت مديريتي با ميزان تعلق سازماني كاركنان اداره کل ورزش و جونان استان کرمانشاه رابطه معناداري وجود دارد ولي بين دو متغير كنترل با ميزان تعلق رابطه معناداري وجود ندارد. همچنين نتايج نشان داد بين متغيرهاي هويت سازماني، نظام پاداش و تشويق، تضاد (فضاي باز انتقاد) و الگوي ارتباط با ميزان تعلق سازماني كاركنان اداره کل ورزش و جونان استان کرمانشاه رابطه معناداري وجود دارد. كليد واژه: فرهنگ سازماني، تعلق سازماني، اداره کل ورزش و جونان استان کرمانشاه.

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و تعلق سازماني اداره کل ورزش و جونان استان کرمانشاه
Persian Abstract: هدف از پژوهش حاضر، بررسي بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و تعلق سازماني اداره کل ورزش و جونان استان کرمانشاه مي‌باشد. اين پژوهش در قالب تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماري اين تحقيق عبارت است از: كليه كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي اداره کل ورزش و جونان استان کرمانشاه واقع در در كليه شهرستانهاي استان مي‌باشند که برابر با 250 نفر مي‌باشند. روش نمونه گیری در این پژوهش، نمونه‌گیری طبقه‌اي نسبي می‌باشد. ابزارهاي اندازه‌گيري این تحقیق پرسشنامه فرهنگ سازماني و پرسشنامه تعلق سازماني است. براي تعيين روايي پرسشنامه‌ها از روش روايي محتوايي استفاده گرديده است. براي تعيين پايايي پرسشنامه‌ها ضريب آلفاي كرونباخ 93/0 براي پرسشنامه فرهنگ سازماني و براي پرسشنامه تعلق سازماني برابر با 85/0 محاسبه گرديد. نتايج تحقيق نشان داد كه فرهنگ سازماني حاكم اداره کل ورزش و جونان استان کرمانشاه از نوع كنترلي مي‌باشد و ميزان تعلق سازماني كاركنان اداره کل ورزش و جونان استان کرمانشاه در حد متوسط مي‌باشد. در بررسي رابطه بين ابعاد فرهنگ سازماني و تعلق سازماني نتايج نشان داد كه بين متغيرهاي خلاقيت فردي، ريسك پذيري و مسئوليت، هدايت و رهبري، هماهنگي (همكاري و وحدت سازماني) و حمايت مديريتي با ميزان تعلق سازماني كاركنان اداره کل ورزش و جونان استان کرمانشاه رابطه معناداري وجود دارد ولي بين دو متغير كنترل با ميزان تعلق رابطه معناداري وجود ندارد. همچنين نتايج نشان داد بين متغيرهاي هويت سازماني، نظام پاداش و تشويق، تضاد (فضاي باز انتقاد) و الگوي ارتباط با ميزان تعلق سازماني كاركنان اداره کل ورزش و جونان استان کرمانشاه رابطه معناداري وجود دارد. كليد واژه: فرهنگ سازماني، تعلق سازماني، اداره کل ورزش و جونان استان کرمانشاه.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 01 Jan 2019 08:23
Last Modified: 01 Jan 2019 08:23
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4698

Actions (login required)

View Item View Item