تعیین میزان رضایت مندی مشتریان زن باشگاه های ایروبیک و بدن سازی خصوصی شهر تبریز

نانوای سابق, مهری (2015) تعیین میزان رضایت مندی مشتریان زن باشگاه های ایروبیک و بدن سازی خصوصی شهر تبریز. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
45.pdf

Download (238kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

The aim of this study is to determine the satisfaction level of woman customers of private Aerobics and Fitness Club in Tabriz city. In this regard, Liu satisfaction Questionnaire 2008 that measures 5 Dimension was used. The study population were women customers Tabriz private clubs had at least six months sport background. The sample size in the study was 65 private clubs fitness club. According to the available list of Ten areas Tabriz Foundation, in any areas, 3 private club were randomly selected. And random sampling in each club in the screening was held. By changing times ladies fitness classes, statistical population was divided into two groups: morning and evening And a total of 11 customers in every club that qualified were the case, was questioned. After the validity and reliability (0.887) questionnaires were distributed. Finally, among the 330 questionnaires distributed, 30 questionnaires were excluded because of incomplete information. And statistical analysis was based on 300 questionnaires. Finally, the resulting data by using descriptive and inferential statistics, one-sample t-test were analyzed. The results showed that about 61% customer have higher satisfaction. Between the Customer satisfaction with society hypothetical average was significant difference. The subscales of satisfaction in clubs female customers, component supervisor satisfaction with an average of 4.26 is at the highest level and component the satisfaction of promotional activities of the club is at the lowest level, with an average of 3.12. Keywords: satisfaction, woman customers, Aerobics Club

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: تعیین میزان رضایت مندی مشتریان زن باشگاه های ایروبیک و بدن سازی خصوصی شهر تبریز
Persian Abstract: هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان رضایت مندی مشتریان زن باشگاه های ایروبیک و بدن سازی خصوصی شهر تبریز است. در این راستا از پرسشنامه رضایت مندی لیو2008 که 5 بعد را اندازه می گیرد، استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش مشتريان زن باشگاه هاي بدنسازي خصوصي شهر تبریز بودند كه دستِ كم شش ماه سابقة فعاليت ورزشي داشتند. حجم جامعة آماري در زمان تحقيق در باشگاه هاي خصوصي بدنسازي بالغ بر 65 باشگاه بود. با توجه به موجود بودن فهرست باشگاه هاي مناطق ده گانة شهر تبریز، در هریک ازمناطق، 3باشگاه خصوصي به صورت تصادفي انتخاب شدند و در هر باشگاه نمونه گيري تصادفي در مورد گزينش پاسخگو صورت گرفت. بر اساس متغير نوبت برگزاري كلاس بدنسازي خانمها، جامعة آماري به دو گروه صبح و عصر تقسیم شد و در هر باشگاه کلا 11 نفر از مشتريان هر باشگاه كه حائز شرايط مورد بودند، مورد پرسش قرار گرفت. پس از تائید روایی و پایایی پرسشنامه ( 0.887) پرسشنامه ها توزیع گردید. در نهایت از بين330 پرسشنامة توزيع شده، 30 پرسشنامه به علت نقص اطلاعات كنار گذاشته شد و تجزيه و تحليل آماري بر اساس300پرسشنامه انجام شد. در نهایت نیز داده های حاصله با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی آزمون t تک نمونه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد حدود 61% مشتریان رضایت مندی بالا دارند. بین رضایت مندی مشتریان با میانگین فرضی جامعه اختلاف معناداری وجود دارد. در بین خرده مقیاس های رضایت مندی در مشتریان زن باشگاه ها، مولفه رضایت از سرپرستان با میانگین 4.26 در بالاترین سطح و مولفه رضایت از فعالیت های ترویجی باشگاه با میانگین 3.12 در پایین ترین سطح قرار دارند. اما در کل متغیر رضایت مندی با میانگین 18.90 و اختلاف میانگین 3.90 از میانگین فرضی در سطح بالایی قرار دارد. واژه های کلیدی: رضایت مندی، مشتریان زن، باشگاه های ایروبیک
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 01 Jan 2019 08:23
Last Modified: 01 Jan 2019 08:23
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4700

Actions (login required)

View Item View Item