مقایسه سبک های مقابله ای در دانشجویان دختر ورزشکار (گروهی و انفرادی) وغیر ورزشکار

نریمانی, محمد and پورعبدل, سعید and رستم اوغلی, زهرا and مبری, مرضیه (2015) مقایسه سبک های مقابله ای در دانشجویان دختر ورزشکار (گروهی و انفرادی) وغیر ورزشکار. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
52.pdf

Download (193kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

هدف اين پژوهش مقایسه سبک های مقابله ای در دانشجویان دختر ورزشکار (گروهی و انفرادی) و غیر ورزشکار دانشگاه محقق اردبیلی بود. روش پژوهش حاضر از نوع علّی- مقايسه¬ای بود. جامعه آماری پژوهش شامل کليه دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 86-1387 بوده است که تعدادشان 7300 نفر بوده و از اين ميان تعداد 60 نفر ورزشکار رشته های گروهی و 60 نفر ورزشکار رشته های انفرادی به طور تصادفی انتخاب شده، سپس تعداد 120 نفر دانشجوی غير ورزشکار از لحاظ سن، جنس و تحصيلات همتا سازی شدند. هر سه گروه پرسشنامه سبک های مقابله ای را تکميل کردند. پس از جمع آوری اطلاعات لازم، داده¬ها توسط روشهای آماری توصيفی (توزيع فراوانی، ميانگين و انحراف معيار) و استنباطی (آزمون مانوا) توسط برنامه کامپيوتری spss15 تحليل شد. نتایج نشان داد ورزشکاران به طور معناداری از راهبردهای مقابله ای بیشتری نسبت به غیر ورزشکاران استفاده کردند واژگان کلیدی:سبک های مقابله ای ،دانشجویاندخترورزشکار،دانشجویانغیرورزشکار

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: مقایسه سبک های مقابله ای در دانشجویان دختر ورزشکار (گروهی و انفرادی) وغیر ورزشکار
Persian Abstract: Purpose of the present study was to Comparison of styles of coping in female atheletes (individual and group) and non athletes students of mohagheghardabili university. A causal-comparative design was used. Statistical population of this study was all of female student athletes group majors (volleyball, basketball and handball) and individual (martial arts, swimming and running race) of MohaghegheArdabili University. A random sample of 60 group athletes and 60 individual athletes was selected and 120 non athleteswas matched in terms of sex, age and graduation status. The study variables was investigated by styles of coping Inventory. Data was analyzed using descriptive statistics (frequencies, percentages, mean and standard devations) and inferential statistics (MANOVA). Findings revealed significant differences between athletes and non athletes in styles of coping variables. Keywords: styles of coping,female atheletes students,non athletesstudents
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 01 Jan 2019 08:30
Last Modified: 01 Jan 2019 08:30
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4707

Actions (login required)

View Item View Item