ارتباط عوامل بیوگرافی با کیفیت زندگی کاری معاونین ورزشی دانشگاه های سراسر کشور

غفاری, شمس and عاشوری, ماریه and عزیزیان کهن, نسرین and محرم زاده, مهرداد (2015) ارتباط عوامل بیوگرافی با کیفیت زندگی کاری معاونین ورزشی دانشگاه های سراسر کشور. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
54.pdf

Download (202kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

هدف کلی از تحقیق حاضر بررسی "ارتباط عوامل بیوگرافی با کیفیت زندگی کاری معاونین ورزشی دانشگاه های سراسر کشور " بوده است. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی است که به صورت میدانی صورت گرفت. درایـن پـژوهـش جهـت گردآوری اطلاعـات از پرسشنامه کیفیت زندگی کاری مدل والتون که براساس طیف پنج درجه ای لیکرت استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه معاونین ورزش بانوان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور بود که حجم نمونه برابر با جامعه آماری بود (N=n) و با روش غیر تصـادفی هدفمند جمعاً 66 نفر را شامل شدند.با انجام تجزیه و تحلیل پاسخ های داده شده از سوی معاونین ورزش بانوان دانشگاههای سراسر کشور نتایج حاکی از آن است که فرضیه ارتباط بین سن، تحصیلات و سابقه کار با کیفیت زندگی کاری مورد تأیید قرار نگرفت و نشان داد بین این عوامل بیوگرافی با کیفیت زندگی کاری ارتباط معنی داری وجود ندارد و همچنین یافته ها حاکی از آن است که فرضیه تفاوت بين وضعيت تأهل با کیفیت زندگی کاری مورد تأیید قرار گرفته و بیان کننده این موضوع است که بين وضعيت تأهل با کیفیت زندگی کاری معاونين ورزشبانوان تفاوت معنی داری وجود دارد. می توان گفت که توجه به عوامل بیوگرافی بالاخص وضعیت تأهل بدلیل تاکید بر روش هایی که سازمان را دگرگون می سازد تا رضایت شغلی و بهره وری کارکنان افزایش یابد بسیار مهم است. بنابراین نیاز شدیدی به بهتر¬کردن کیفیت زندگی کاری بسیاری از کارکنان وجود دارد. واژگان کلیدی: بیوگرافی، کیفیت زندگی کاری، معاونین ورزش بانوان

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: ارتباط عوامل بیوگرافی با کیفیت زندگی کاری معاونین ورزشی دانشگاه های سراسر کشور
Persian Abstract: The aim of this study was to investigate the relationship between the biographical factors and the quality of work life factors of sport assistants of Iran universities. It was a descriptive correlational study. Walton’s quality of work life questionnaires were distributed among 66 women’s sport assistants of Iran universities and higher education centers. The findings revealed that there was not any significant relationship between age, education, work history, and quality of work life and there was not any significant relationship between biological factors and the quality of work life. It also showed that biographical factors such as marital status have improved employees’ efficiency and their job satisfaction. Keywords: Biographical Factors, Work Life Quality, Women’s Sport Assistants, Walton’s Quality of Work Life Questionnaire
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 01 Jan 2019 08:31
Last Modified: 01 Jan 2019 08:31
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4709

Actions (login required)

View Item View Item