ادراک و گرایش دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در مورد دروس تربیت بدنی عمومی و ارتباط آن با میزان مشارکت آنها در فعالیتهای ورزشی

غفرانی, محسن and گل صنم لو, معصومه (2015) ادراک و گرایش دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در مورد دروس تربیت بدنی عمومی و ارتباط آن با میزان مشارکت آنها در فعالیتهای ورزشی. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
55.pdf

Download (179kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

Students’ Perception of Physical Education Lessons and its Relationship with their Participation in Sport Activities This study examined students’ attitudes’ towards PE lessons and their perceptions of Physical Education lessons. The methodology of this study was that of a quantitative research. The population of this study was all students in University of Sistan & Baluchestan. Out of 18750 students with using Morgan’s (1970) sample size table, 380 students (150 boys and 230 girls were selected as two sample groups and were introduced to the questionnaire used in this study. The questionnaire has 42 items by a four point Likert-type scale ranging from (1) strongly disagree to (4) strongly agree in six components: Students’ attitudes towards PE, their perceptions of PE lessons, perceived athletic competence, perceived benefits of exercise, intention to exercise, and current exercise behavior. SPSS 15 was used to produce mean; standard deviations; Pearson product moment correlation for the; T-test; Bonferroni Post Hoc test; and Analysis of Variance. The results showed that, It was found that most students in were having positive perception and favorable attitudes towards Physical Education lessons Almost, in all variables boys adopted more favorable attitudes than girls. Boys spent more of their leisure time in sports activities (Never or Once 62%) than girls Younger students adopted more favorable attitudes than oldest .There was relatively, high positive correlation between six variables. According to the findings above, suggestions were given to sport system and future research. Keywords: Perception; Attitude; Sport Activities; Physical Education Lessons; Student

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: ادراک و گرایش دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در مورد دروس تربیت بدنی عمومی و ارتباط آن با میزان مشارکت آنها در فعالیتهای ورزشی
Persian Abstract: هدف از این پژوهش بررسی ادراک دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در مورد دروس تربیت بدنی عمومی بود. روش تحقیق توصیفی – پیمایشی و همبستگی بوده و از پرسشنامه محقق ساخته در طیف چهار گزینه ای لیکرت (خیلی موافق، موافق، مخالف و خیلی مخالف) استفاده شده بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال تحصیلی 1390-1389 که 19750 نفر بوده اند که از این تعداد، 380 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. روش نمونه گیری با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه مورگان (1970) انجام شده و سپس نمونه ها به روش نمونه گیری متناسب با حجم و نمونه گیری خوشه ای مشخص شدند. برای تحلیل داده ها از روشهای آماری همچون، محاسبه فراوانیها، میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی، آزمون t، تحلیل واریانس و آزمون پست-هوک بنفرونی استفاده شده است. نتایج نشان داد که دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان درك مثبتی از دروس تربیت بدنی عمومی داشته و گرایش آنها نسبت به این دروس نیز مثبت و خوب بوده است این دروس در درك مزایاي ورزش به آنها کمک کرده است، مضافاً اینکه دروس تربیت بدنی عمومی در افزایش تمایل آنها به ورزش موثر بوده است، ولی این تمایل در حدي نبوده است که دانشجویان را به بیش از یک جلسه تمرینات بدنی و ورزش ترغیب نماید. واژگان کلیدی : ادراك؛ گرایش، فعالیت هاي ورزشی؛ دروس تربیت بدنی عمومی؛ دانشجو
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 01 Jan 2019 08:31
Last Modified: 01 Jan 2019 08:31
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4710

Actions (login required)

View Item View Item