ارتباط بین ابعاد پنجگانه شخصیت و سبک های تفکر با منابع قدرت در مربیان بسکتبال کشور

آرتونیان, آیرین (2015) ارتباط بین ابعاد پنجگانه شخصیت و سبک های تفکر با منابع قدرت در مربیان بسکتبال کشور. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
60.pdf

Download (48kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و سبک های تفکر با منابع قدرت مربیان بسکتبال کشور بود. جامعه و نمونه آماری تحقیق شامل 114 مربی نخبه بسکتبال بودند که در لیگ های بسکتبال کشور به مربیگری مشغول هستند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ویژگی های فردی ، پرسشنامه 5 عاملی نئو (1986) ، پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر (1992) و پرسشنامه منابع قدرت سوسمان و دیپ (1989) بود. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد در مربیان زن همبستگی سبک های تفکر و قدرت تخصص 35/0 و در سطح 01/0 معنادار و در مربیان مرد همبستگی بین سبک های تفکر و قدرت مرجعیت 27/0 و در سطح 05/0 معنادار می باشد. در مربیان زن قدرت تخصص با تفکر قانونی ، آزاد اندیش و محافظه کار ارتباط مثبت و معنادار و قدرت قانونی با تفکر آزاد اندیش همبستگی معکوس دارد. در مربیان زن همبستگی قدرت مرجعیت با برون گرایی-درون گرایی 33/0 و در سطح 05/0 معنادار است ، همچنین در مربیان مرد همبستگی قدرت تخصص با توافق پذیری 32/0 بوده و در سطح 05/0 معنادار است. اولویت مربیان در استفاده از منابع قدرت به قدرت تخصص اختصاص داشت و قدرت پاداش در اولویت آخر بود. واژگان کلیدی: ویژگی های شخصیتی ، سبک های تفکر، منابع قدرت ، مربیان نخبه

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: ارتباط بین ابعاد پنجگانه شخصیت و سبک های تفکر با منابع قدرت در مربیان بسکتبال کشور
Persian Abstract: هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و سبک های تفکر با منابع قدرت مربیان بسکتبال کشور بود. جامعه و نمونه آماری تحقیق شامل 114 مربی نخبه بسکتبال بودند که در لیگ های بسکتبال کشور به مربیگری مشغول هستند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ویژگی های فردی ، پرسشنامه 5 عاملی نئو (1986) ، پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر (1992) و پرسشنامه منابع قدرت سوسمان و دیپ (1989) بود. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد در مربیان زن همبستگی سبک های تفکر و قدرت تخصص 35/0 و در سطح 01/0 معنادار و در مربیان مرد همبستگی بین سبک های تفکر و قدرت مرجعیت 27/0 و در سطح 05/0 معنادار می باشد. در مربیان زن قدرت تخصص با تفکر قانونی ، آزاد اندیش و محافظه کار ارتباط مثبت و معنادار و قدرت قانونی با تفکر آزاد اندیش همبستگی معکوس دارد. در مربیان زن همبستگی قدرت مرجعیت با برون گرایی-درون گرایی 33/0 و در سطح 05/0 معنادار است ، همچنین در مربیان مرد همبستگی قدرت تخصص با توافق پذیری 32/0 بوده و در سطح 05/0 معنادار است. اولویت مربیان در استفاده از منابع قدرت به قدرت تخصص اختصاص داشت و قدرت پاداش در اولویت آخر بود. واژگان کلیدی: ویژگی های شخصیتی ، سبک های تفکر، منابع قدرت ، مربیان نخبه
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 01 Jan 2019 08:32
Last Modified: 01 Jan 2019 08:32
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4715

Actions (login required)

View Item View Item