بررسی ارزيابي عملكرد دبيران مرد تربيت بدني مناطق تهران بزرگ براساس شاخص هاي عملكردي آنان

گچ پزیان, حسن and کهندل, مهدی and صداقتی, سعید (2015) بررسی ارزيابي عملكرد دبيران مرد تربيت بدني مناطق تهران بزرگ براساس شاخص هاي عملكردي آنان. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
63.pdf

Download (87kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

امروزه‌ در مقايسه‌ با گذشته‌، ايفاي‌ نقش‌ مديريت‌، به‌لحاظ وسعت‌ ارتباطات‌،قلمرو و پيچيدگي‌ اهداف‌ و وظايف‌ سازمان‌ و نيز گسترش‌ پيچيدگي‌ افكار و انتظارات‌ كاركنان‌ و مهارت‌هاي‌ استفاده‌ از تجهيزات‌، بسيار دشوار شده‌ است‌. لذاتوجه ‌به‌ مديريت‌ آموزشي‌ و تقويت‌ مهارت‌هاي‌ مديران‌ سبب‌ بهبود شرايط كار، افزايش‌رضايت‌ خاطر كاركنان‌ از مدير، هماهنگ‌ ساختن‌ تلاش‌ها در شكل‌دهي‌ به‌امكانات‌ ومنابع‌ موجود جهت‌ تحقق‌ اهداف‌ سازمان‌ و در نتيجه‌ تقويت‌ روحيه‌ي‌ كاركنان‌ وآمادگي‌ براي‌ شكوفايي‌ خلاقيت‌، نوآوري‌ وتحرك‌ كاري‌ كاركنان‌ مي‌شود. این تحقیق از نوع زمینه یابی است و به صورت میدانی انجام شده است . جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دبیران مرد تربیت بدنی مدارس دوره دوم متوسطه تهران است که با استعلام از اداره کل آموزش و پرورش تهران بزرگ ، این تعداد 196 نفر اعلام شد .حجم نمونه 130 نفربود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب گردید. برای انتخاب حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد. در این تحقیق از دو پرسشنامه استفاده شد . 1- پرسشنامه ویژگی های فردی : شامل سن، وضعيت تاهل، مقطع تدریس ،رشته تحصيلي ، مدرك تحصيلي و سابقه تدريس بود. 1- پرسشنامه عملکرد:برای بررسی شاخص های عملکردی دبیران تربیت بدنی از پرسشنامه دکتر همتی نژاد در این تحقیق از شاخص های آمارتوصیفی جهت توصیف متغیرهای تحقیق استفاده شد.درضمن برای بررسی پایایی پرسشنامه ازضریب الفای کرونباخ ،تعیین طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف و اولویت بندی متغییرهای تحقیق از آزمون فریدمن استفاده گردید.کلیه تجزیه وتحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار SPSSانجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که شاخص ها عملكردي جهت ارزيابي عملكرد دبيران مرد تربيت بدني شهر تهران شامل 9 شاخص می باشد كه به ترتيب اولويت عبارتنداز:نحوه اجراي درس ، آمادگي جسماني ، توانايي اجراي مهارت ، ويژگي هاي اجتماعي – انساني ،رفتارهاي شغلي ، توانايي حرفه اي ، ميزان دانش ، ويژگي هاي شخصيتي ونگرش شغلي .بنابراین مدیران ، مسئولین و برنامه ریزان آموزش و پرورش شهر تهران جهت ارزیابی عملکرد معلمین تربیت بدنی باید به این شاخص ها توجه نمایند. کلید واژه:ارزیابی عملکرد،شاخص های عملکردی،تربیت بدنی تهران

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی ارزيابي عملكرد دبيران مرد تربيت بدني مناطق تهران بزرگ براساس شاخص هاي عملكردي آنان
Persian Abstract: امروزه‌ در مقايسه‌ با گذشته‌، ايفاي‌ نقش‌ مديريت‌، به‌لحاظ وسعت‌ ارتباطات‌،قلمرو و پيچيدگي‌ اهداف‌ و وظايف‌ سازمان‌ و نيز گسترش‌ پيچيدگي‌ افكار و انتظارات‌ كاركنان‌ و مهارت‌هاي‌ استفاده‌ از تجهيزات‌، بسيار دشوار شده‌ است‌. لذاتوجه ‌به‌ مديريت‌ آموزشي‌ و تقويت‌ مهارت‌هاي‌ مديران‌ سبب‌ بهبود شرايط كار، افزايش‌رضايت‌ خاطر كاركنان‌ از مدير، هماهنگ‌ ساختن‌ تلاش‌ها در شكل‌دهي‌ به‌امكانات‌ ومنابع‌ موجود جهت‌ تحقق‌ اهداف‌ سازمان‌ و در نتيجه‌ تقويت‌ روحيه‌ي‌ كاركنان‌ وآمادگي‌ براي‌ شكوفايي‌ خلاقيت‌، نوآوري‌ وتحرك‌ كاري‌ كاركنان‌ مي‌شود. این تحقیق از نوع زمینه یابی است و به صورت میدانی انجام شده است . جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دبیران مرد تربیت بدنی مدارس دوره دوم متوسطه تهران است که با استعلام از اداره کل آموزش و پرورش تهران بزرگ ، این تعداد 196 نفر اعلام شد .حجم نمونه 130 نفربود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب گردید. برای انتخاب حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد. در این تحقیق از دو پرسشنامه استفاده شد . 1- پرسشنامه ویژگی های فردی : شامل سن، وضعيت تاهل، مقطع تدریس ،رشته تحصيلي ، مدرك تحصيلي و سابقه تدريس بود. 1- پرسشنامه عملکرد:برای بررسی شاخص های عملکردی دبیران تربیت بدنی از پرسشنامه دکتر همتی نژاد در این تحقیق از شاخص های آمارتوصیفی جهت توصیف متغیرهای تحقیق استفاده شد.درضمن برای بررسی پایایی پرسشنامه ازضریب الفای کرونباخ ،تعیین طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف و اولویت بندی متغییرهای تحقیق از آزمون فریدمن استفاده گردید.کلیه تجزیه وتحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار SPSSانجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که شاخص ها عملكردي جهت ارزيابي عملكرد دبيران مرد تربيت بدني شهر تهران شامل 9 شاخص می باشد كه به ترتيب اولويت عبارتنداز:نحوه اجراي درس ، آمادگي جسماني ، توانايي اجراي مهارت ، ويژگي هاي اجتماعي – انساني ،رفتارهاي شغلي ، توانايي حرفه اي ، ميزان دانش ، ويژگي هاي شخصيتي ونگرش شغلي .بنابراین مدیران ، مسئولین و برنامه ریزان آموزش و پرورش شهر تهران جهت ارزیابی عملکرد معلمین تربیت بدنی باید به این شاخص ها توجه نمایند. کلید واژه:ارزیابی عملکرد،شاخص های عملکردی،تربیت بدنی تهران
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 01 Jan 2019 08:33
Last Modified: 01 Jan 2019 08:33
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4718

Actions (login required)

View Item View Item