ارتباط جو سازماني با ميزان كارآفريني سازمانی معلمان تربيت بدني خراسان شمالی (چکیده)

برغمدی, محسن and برغمدی, محمد رضا (2015) ارتباط جو سازماني با ميزان كارآفريني سازمانی معلمان تربيت بدني خراسان شمالی (چکیده). In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
64.pdf

Download (137kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

The purpose of this study was to determine the relationships between organizational climate and organizational entrepreneurship among North Khorasanian physical education teachers. To achieve the research objectives, the Susman and Sam Deep organizational climate questionnaire and Margaret Hill organizational entrepreneurship questionnaire were used. Validity of Individual information questionnaire by experts and reliability of the questionnaire through Cronbach’s alpha were tested. The participants consisted of 120 north Khorasanian physical education teachers that they took Part in the study and completed the questionnaires voluntarily and eagerly. Descriptive and inferential statistics (mean, standard deviation, Pearson correlation coefficient and Kolomogroph Smirnoph) were used. The descriptive statistics showed that the organizational climate was moderate to high and organizational entrepreneurship was low among North Khorasanian physical education teachers. There were no significant relationships between organizational climate and organizational entrepreneurship (P>0.05). Keywords: physical education teacher, organizational climate, organizational entrepreneurship.

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: ارتباط جو سازماني با ميزان كارآفريني سازمانی معلمان تربيت بدني خراسان شمالی (چکیده)
Persian Abstract: در اين پژوهش محقق درصدد تعیین ارتباط بین ابعاد جو سازماني با ميزان كارآفريني معلمان تربيت بدني استان خراسان شمالی بود .براي دستيابي به اهداف پژوهش از دو پرسشنامه جوّ سازماني سوسمن و سام ديپ و پرسشنامه كارآفريني سازماني مارگريت هيل كه توسط محقق مورد بازنگري قرار گرفت، استفاده گرديد. پرسشنامه ويژگي¬هاي فردي نيز با توجه به اهداف تحقيق ساخته شد، که روایی محتوایی آنها توسط متخصصین و پایایی سئوالات نیز از طریق آلفای کرانباخ در یک مطالعه مقدماتی به دست آمد. جامعه آماری شامل کلیه معلمان تربیت بدنی استان خراسان شمالی می باشد و با توجه به جامعه آماري شيوه نمونه گيري تصادفی خوشه ای و به صورت نمونه در دسترس برگزيده شد ،و جمعاٌ 120 معلم تربيت بدني از سطح استان خراسان شمالی اقدام به تکميل پرسشنامه نمودند. به منظور تجزيه و تحليل داده‌ها از روش هاي آمار توصيفي و آزمون کولوموگروف اسميرنف و ضریب همبستگي پيرسون براي آزمون فرضهاي تحقيق استفاده شد. نتايج آمار توصيفي يافته¬هاي مربوط به جو سازماني نشان مي¬دهد که جو سازماني متوسط به بالا و نسبتاً مطلوب در حوزه تربيت بدني آموزش و پرورش استان خراسان شمالی با در نظر گرفتن ابعاد آن حاکم است . توصيف آماري يافته¬هاي مربوط به كارآفريني سازماني نشان مي¬دهد كه تمام افراد تحت بررسي وضعيت پايين را به ميزان کارآفريني اختصاص دادند که دال بر پايين بودن ميزان كارآفريني سازماني در حوزه تربيت بدني آموزش و پرورش استان خراسان شمالی و وضعيت نامطلوب و نابسامان مقولة كارآفريني در آنها دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد بين ابعاد جو سازماني و ميزان کارآفريني معلمان تربيت بدني استان خراسان شمالی ارتباط معناداري وجود ندارد(08/0-=r ، 33/0p=). واژگان کلیدی: معلمان تربیت بدنی، جو سازمانی، کارآفرینی سازمانی
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 01 Jan 2019 08:34
Last Modified: 01 Jan 2019 08:34
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4719

Actions (login required)

View Item View Item