بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران و فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی (چکیده)

نور مهیا, محمد and مجیدپور قورت تپه, جعفر (2015) بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران و فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی (چکیده). In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
67.pdf

Download (86kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

ﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران و فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی بود. این ﭘﮋوﻫﺶ یک مطالعه توصیفی-همبستگی که روش نمونه گیری در آن تصادفی-طبقه یندی بوده و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان تعیین گردید که شامل 182 نفر از معلمان تربیت بدنی و 45 نفر از مدیران می باشد.ابزار گردآوری شامل دو پرسشنامه استاندارد بوده است.1-پرسشنامه سبک رهبری فیدلر (lpc) 2-پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش.اعتبار پرسشنامه ها از طریق آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فرسودگی شغلی84% و برای پرسشنامه سبک رهبری81% محاسبه گردید.برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از نرم افزار spss استفاده گردید. 8/73 درصد آنها اظهار داشته اند که فرسودگی شغلی آنها در حد پایین است.2/24 درصد میزان فرسودگی شغلی خود را در حد متوسط و 2 درصد میزان فرسودگی شغلی خود را در حد بالا ارزیابی نموده اند.3/64 درصد معلمان اظهار داشته اند که خستگی عاطفی آنها در حد پایین است.28 درصد میزان خستگی عاطفی خود را در حد پایین و 7/7 درصد میزان خستگی عاطفی خود را در حد بالا ارزیابی نموده اند.36 درصد کارکنان اظهار داشته اند که میزان عملکرد شخصی خود را در حد پایین است.57 درصد کارکنان میزان عملکرد شخصی خود را درحد متوسط و 7 درصد میزان عملکرد شخصی خود را در حد بالا ارزیابی نموده اند.9/75 درصد کارکنان اظهار داشته اند که مسخ شخصیت آنها در حد پایین است.19 درصد میزان مسخ شخصیت خود را در حد متوسط و 1/5 درصد میزان مسخ شخصیت خود را در حد بالا ارزیابی نموده اند.5/69 درصد معلمان میزان درگیری شغلی خودرا در حد بالا ارزیابی نموده اند. 19 درصد معلمان میزان درگیری شغلی خود را در حد متوسط و5/11 درصد میزان درگیری شغلی خود را در حد پایین اظهار داشته اند.یافته ها نشان داد.نتایج این ﭘﮋوﻫﺶ نشان داد که بین سبک رهبری مدیران و فرسودگی شغلی معلمان با اطمینان بااطمینان بالای 99% رابطه معکوس معنی دار وجود دارد،به عبارت دیگر فرسودگی شغلی بیشترین آسیب دیدگان خود را از بین اداره وسازمان هایی می گیرد که رفتارهای ملاحظه کارانه و گرم و عاطفی کمتری از طرف مدیران آنها سر می زند. وجود ارتباط بین سبک رهبری مدیران و فرسودگی شغلی کارکنان،توجه هرچه بیشتر مدیران به معلمان و استفاده از شیوه های علمی مدیریت را می طلبد. کلمات کلیدی: فرسودگی شغلی، سبک رهبری ، معلمان ورزشی ، فیدلر ،مسلش

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران و فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی
Persian Abstract: ﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران و فرسودگی شغلی معلمان تربیت بدنی بود. این ﭘﮋوﻫﺶ یک مطالعه توصیفی-همبستگی که روش نمونه گیری در آن تصادفی-طبقه یندی بوده و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان تعیین گردید که شامل 182 نفر از معلمان تربیت بدنی و 45 نفر از مدیران می باشد.ابزار گردآوری شامل دو پرسشنامه استاندارد بوده است.1-پرسشنامه سبک رهبری فیدلر (lpc) 2-پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش.اعتبار پرسشنامه ها از طریق آلفای کرونباخ برای پرسشنامه فرسودگی شغلی84% و برای پرسشنامه سبک رهبری81% محاسبه گردید.برای تجزیه و تحلیل داده های آماری از نرم افزار spss استفاده گردید. 8/73 درصد آنها اظهار داشته اند که فرسودگی شغلی آنها در حد پایین است.2/24 درصد میزان فرسودگی شغلی خود را در حد متوسط و 2 درصد میزان فرسودگی شغلی خود را در حد بالا ارزیابی نموده اند.3/64 درصد معلمان اظهار داشته اند که خستگی عاطفی آنها در حد پایین است.28 درصد میزان خستگی عاطفی خود را در حد پایین و 7/7 درصد میزان خستگی عاطفی خود را در حد بالا ارزیابی نموده اند.36 درصد کارکنان اظهار داشته اند که میزان عملکرد شخصی خود را در حد پایین است.57 درصد کارکنان میزان عملکرد شخصی خود را درحد متوسط و 7 درصد میزان عملکرد شخصی خود را در حد بالا ارزیابی نموده اند.9/75 درصد کارکنان اظهار داشته اند که مسخ شخصیت آنها در حد پایین است.19 درصد میزان مسخ شخصیت خود را در حد متوسط و 1/5 درصد میزان مسخ شخصیت خود را در حد بالا ارزیابی نموده اند.5/69 درصد معلمان میزان درگیری شغلی خودرا در حد بالا ارزیابی نموده اند. 19 درصد معلمان میزان درگیری شغلی خود را در حد متوسط و5/11 درصد میزان درگیری شغلی خود را در حد پایین اظهار داشته اند.یافته ها نشان داد.نتایج این ﭘﮋوﻫﺶ نشان داد که بین سبک رهبری مدیران و فرسودگی شغلی معلمان با اطمینان بااطمینان بالای 99% رابطه معکوس معنی دار وجود دارد،به عبارت دیگر فرسودگی شغلی بیشترین آسیب دیدگان خود را از بین اداره وسازمان هایی می گیرد که رفتارهای ملاحظه کارانه و گرم و عاطفی کمتری از طرف مدیران آنها سر می زند. وجود ارتباط بین سبک رهبری مدیران و فرسودگی شغلی کارکنان،توجه هرچه بیشتر مدیران به معلمان و استفاده از شیوه های علمی مدیریت را می طلبد. کلمات کلیدی: فرسودگی شغلی، سبک رهبری ، معلمان ورزشی ، فیدلر ،مسلش
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 01 Jan 2019 08:51
Last Modified: 01 Jan 2019 08:51
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4773

Actions (login required)

View Item View Item