تحليل عوامل بازدارنده از فعاليت هاي ورزشي در اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه اروميه (چکیده)

آذری, امید and محرم زاده, مهرداد (2015) تحليل عوامل بازدارنده از فعاليت هاي ورزشي در اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه اروميه (چکیده). In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
81.pdf

Download (153kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

The present study aimed to analyse the prevential factors to participation of students in sports and physical activities during their leisure time in Urmia University. This descriptive research was conducted on 375 students that were selected randomly in 2012. Data gathering tool was the standard questioner of Mohammad Sadegh Dadashi. Its validity and reliability were confirmed by physical education masters (Cronbach alpha = .86). The data were collected and analyzed using T-tests and one-way ,ANOVA, and repeated-measures analysis of variance. The results revealed that the prevential factors for girl students were lack of skill, ability, appropriate knowledge, and interest; and in boys lack of interest was significant. In order to facilitate physical activities and exercise and reduce prevential factors , it is apparent that sports managers need to offer proper planning, good service, sufficient information, and improve their motivation according to students’ leisure time. Keywords: prevential factors, sport activities, leisure times, university students, Urmia University

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: تحليل عوامل بازدارنده از فعاليت هاي ورزشي در اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه اروميه (چکیده)
Persian Abstract: تحقيق حاضر در پي شناخت عوامل بازدارنده از فعاليت هاي ورزشي در اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه اروميه و مقايسه عوامل بازدارنده بر حسب متغيرهاي جنسيت و شركت در فعاليت هاي ورزشي مي باشد. حجم نمونه شامل 375 دانشجو (223 پسر و 152 دختر) بود كه در زمان تحقيق، واحد عمومي تربيت بدني 1 و 2 نداشتند. اين نمونه به طور تصادفي از بين 16101 دانشجوي شاغل به تحصيل در ترم دوم سال تحصيلي 90-89 انتخاب گرديده اند. تحقيق از نوع توصيفي- تحليلي بوده و ابزار اندازه گيري آن پرسشنامه اي استاندارد با ضرايب اعتبار 85/0 و 86/0 آلفاي كرونباخ به ترتيب براي دانشجويان پسر و دختر مي باشد. در تحقيق حاضر از آمار توصيفي(معيارهاي تمركز، پراكندگي، جدول فراواني و ...) و آمار استنباطي(آزمون t ، t تك متغيره، تجزيه واريانس يك طرفه(ANOVA) و تحليل واريانس با اندازه گيري مكرر) استفاده شده است . تجزيه و تحليل يافته هاي پ‍‍ژوهش بر اساس آزمون t تك متغيره نشان داد كه بر اساس نظر كل آزمودني ها تك تك عوامل نه گانه بازدارندگي كمتر از حد متوسط مقياس به كار رفته بر آن ها اثر دارد(05/0> α). آزمون تحليل واريانس با اندازه گيري مكرر نيز نشان داد كه عوامل نه گانه به طور يكسان مانع از فعاليت هاي ورزشي دختران و پسران نمي باشد. بر اين اساس عوامل بازدارنده به ترتيب اهميت عبارتند از: روابط اجتماعي، پول، زمان، امكانات و تسهيلات، مهارت و توانايي، علاقه، سلامتي و آمادگي جسماني، ناآگاهي و وسيله نقليه(05/0>α). آزمون نشان داد كه در مقايسه دانشجويان پسر و دختر، بازدارندگي بيشتري براي عوامل پول و امكانات و تسهيلات قايل مي باشند(05/0>α). همچنين در مقايسه با پسران ورزشكار، پسران غيرورزشكار قايل به بازدارندگي بيشتر براي عامل علاقه بودند(05/0>α). در مقايسه با دختران ورزشكار، دختران غيرورزشكار به بازدارندگي عوامل وقت، علاقه، ناآگاهي و مهارت و توانايي، اعتقاد بيشتري داشته اند(05/0>α). پايين بودن بازدارندگي عوامل نه گانه از حد متوسط مقياس به كار رفته نشان مي دهد كه در محيط دانشگاهي مورد مطالعه هيچ يك از عوامل مورد مطالعه به طور جدي مانع از فعاليت هاي ورزشي دانشجويان نمي شوند. به هر حال تجزيه و تحليل دقيق تر اطلاعات نشان مي دهد كه در اين ميان عوامل علاقه، سلامتي و آمادگي جسماني و مهارت و توانايي نقش بازدارندگي بيشتري دارند. به نظر مي رسد كه ايجاد علاقه مسئله اي درازمدت است كه از سنين پايين تر بايد به آن اهميت داد. به هر حال بر اساس يافته هاي اين تحقيق، زياد شدن ساعات اختصاصي به استفاده از اماكن ورزشي جهت استفاده خواهران، استفاده از وجود مربيان متخصص در رشته هاي مختلف ورزشي، تفكيك نمودن فعاليت هاي ورزشي دانشجويان پيشرفته از دانشجويان مبتدي و استفاده از وسايل تبليغي بيشتر در صحن دانشگاه جهت جذب دانشجويان به ورزش در دستور كار متصديان امور ورزش دانشگاهي قرار گيرد.متن چکیده کوتاه فارسی(B Lotus ، اندازه 14) واژه های کلیدی: عوامل بازدارنده، فعالیت های ورزشی، اوقات فراغت، دانشجویان، دانشگاه ارومیه
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 01 Jan 2019 09:02
Last Modified: 01 Jan 2019 09:02
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4788

Actions (login required)

View Item View Item