ارتباط بین ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ در اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

شمس, فرحناز and مرادی, حسام and سیفی, حمید (2015) ارتباط بین ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ در اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
87.pdf

Download (90kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺑﻌﺎد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺒﻴﻦ راﺑﻄه ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ در اداره ورزش و جوانان استان اصفهان ﺑﻮد .ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ - همبستگی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ روش پیمایشی اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ. ﺟﺎﻣﻌﺔ آﻣﺎري ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻛﻠﻴﺔ مدیران و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان به تعداد 123 نفر بود که با استفاده از جدول مورگان 92 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮد. رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎدان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻟﺤﺎظ ﺷﺪ. ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن از ﻃﺮﻳﻖ آزﻣﻮن ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ 82/0 α= و ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ70/0 α= به دﺳﺖ آﻣﺪ. ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي روش ﻫﺎي آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ و آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ در اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان، راﺑﻄﺔ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻜﻮﺳﻲ وﺟﻮد دارد (05/0 P≤ ). ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ تمام مولفه های مدیریت ﻣﺸﺎرﻛتی راﺑﻄﺔ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. واژه های کلیدی: ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﺗﻐﻴﻴﺮ، اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: ارتباط بین ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ در اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان
Persian Abstract: ﻫﺪف از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺑﻌﺎد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺒﻴﻦ راﺑﻄه ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ در اداره ورزش و جوانان استان اصفهان ﺑﻮد .ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ - همبستگی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ روش پیمایشی اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ. ﺟﺎﻣﻌﺔ آﻣﺎري ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻛﻠﻴﺔ مدیران و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان به تعداد 123 نفر بود که با استفاده از جدول مورگان 92 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮد. رواﻳﻲ ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎدان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻟﺤﺎظ ﺷﺪ. ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن از ﻃﺮﻳﻖ آزﻣﻮن ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ 82/0 α= و ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﺔ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ70/0 α= به دﺳﺖ آﻣﺪ. ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي روش ﻫﺎي آﻣﺎر اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ و آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ در اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان، راﺑﻄﺔ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻜﻮﺳﻲ وﺟﻮد دارد (05/0 P≤ ). ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ تمام مولفه های مدیریت ﻣﺸﺎرﻛتی راﺑﻄﺔ ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. واژه های کلیدی: ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن، ﺗﻐﻴﻴﺮ، اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 01 Jan 2019 09:06
Last Modified: 01 Jan 2019 09:06
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4794

Actions (login required)

View Item View Item