ارتباط وضعیت روحی و روانی با پایگاه مهارگری ورزشکاران نخبه تیم های ملی در رشته های منتخب تیمی و انفرادی

اعتمادی, مریم and عقیلی, امیرعلی and عقیلی, غلامرضا and ابوطالبی, مرضیه (2015) ارتباط وضعیت روحی و روانی با پایگاه مهارگری ورزشکاران نخبه تیم های ملی در رشته های منتخب تیمی و انفرادی. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
91.pdf

Download (59kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

مقدمه: یکی از عوامل پیروزی تیم های ورزشی ، آمادگی روانی است. همچنانکه عناصری مثل آمادگی تکنیکی ، تاکتیکی و جسمانی می توانند پیروزی بخش باشند، در بسیاری از مسابقات ورزشی آمادگی روانی و توان کنترل فشارهای هیجانی و عصبی نیز می تواند نقش تعیین کننده ای ایفا کند. هدف: بررسی ارتباط وضعیت روحی و روانی با پایگاه مهارگری ورزشکاران نخبه تیم های ملی در رشته های منتخب تیمی و انفرادی می باشد. روش بررسی: تحقیق حاضر با توجه به ماهيت پژوهش از نوع همبستگی و از لحاظ هدف تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است كه به روش پیمایشی انجام می شود و جامعه ی آماري اين پژوهش را کليه ی ورزشکاران مرد تیم های ملی رشته هاي تيمی (فوتبال، واليبال، بسكتبال) و انفرادي (تكواندو، كشتي و دو و ميداني) تشکيل می دهند که تعداد 90 نفر از ورزشکاران مرد متشکل از رشته های ورزشی تيمی شامل فوتبال (15 نفر)، واليبال (15 نفر)، بسكتبال (15 نفر) و رشته های انفرادی شامل تکواندو (15 نفر)، کشتی (15 نفر)، دو و ميدانی (15 نفر) بصورت تصادفی ساده به عنوان نمونه ی آماری این پژوهش انتخاب شدند. در این پژوهش از دو پرسشنامه تعيين وضعیت روحی سالملا و بوتا و تعيين وضعيت پایگاه مهارگری کانون کنترل لونسون استفاده شد. یافته های تحقیق: نتایج پژوهش نشان داد در ورزشکاران تیمی نیرو بخشی و آرامیدگی تیمی کمتر از واکنش به استرس و کنترل ترس بوده است و تصویر ذهنی بیشتر از سایر مهارت ها بوده است و در ورزشکاران انفرادی تصویر ذهنی بیشتر از سایر مهارت ها بوده است. در عین حال بین مهارت های روانی و روان تنی و شناختی پایه در دو گروه رشته های تيمی و انفرادی تفاوت معنی دار مشاهده نشد. نتیجه گیری: بین وضعیت روانی بازیکنان ملی در رشته های انفرادی در آرمیدگی با پایگاه مهارگری آن ها رابطه وجود دارد و تفاوت بین دو ضریب همبستگی معنی دار می باشد. واژگان کلیدی: وضعیت روحی و روانی، پایگاه مهارگری، سلامت روانی ، بازیکنان ملی، رشته های منتخب تیمی و انفرادی .

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: ارتباط وضعیت روحی و روانی با پایگاه مهارگری ورزشکاران نخبه تیم های ملی در رشته های منتخب تیمی و انفرادی
Persian Abstract: مقدمه: یکی از عوامل پیروزی تیم های ورزشی ، آمادگی روانی است. همچنانکه عناصری مثل آمادگی تکنیکی ، تاکتیکی و جسمانی می توانند پیروزی بخش باشند، در بسیاری از مسابقات ورزشی آمادگی روانی و توان کنترل فشارهای هیجانی و عصبی نیز می تواند نقش تعیین کننده ای ایفا کند. هدف: بررسی ارتباط وضعیت روحی و روانی با پایگاه مهارگری ورزشکاران نخبه تیم های ملی در رشته های منتخب تیمی و انفرادی می باشد. روش بررسی: تحقیق حاضر با توجه به ماهيت پژوهش از نوع همبستگی و از لحاظ هدف تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است كه به روش پیمایشی انجام می شود و جامعه ی آماري اين پژوهش را کليه ی ورزشکاران مرد تیم های ملی رشته هاي تيمی (فوتبال، واليبال، بسكتبال) و انفرادي (تكواندو، كشتي و دو و ميداني) تشکيل می دهند که تعداد 90 نفر از ورزشکاران مرد متشکل از رشته های ورزشی تيمی شامل فوتبال (15 نفر)، واليبال (15 نفر)، بسكتبال (15 نفر) و رشته های انفرادی شامل تکواندو (15 نفر)، کشتی (15 نفر)، دو و ميدانی (15 نفر) بصورت تصادفی ساده به عنوان نمونه ی آماری این پژوهش انتخاب شدند. در این پژوهش از دو پرسشنامه تعيين وضعیت روحی سالملا و بوتا و تعيين وضعيت پایگاه مهارگری کانون کنترل لونسون استفاده شد. یافته های تحقیق: نتایج پژوهش نشان داد در ورزشکاران تیمی نیرو بخشی و آرامیدگی تیمی کمتر از واکنش به استرس و کنترل ترس بوده است و تصویر ذهنی بیشتر از سایر مهارت ها بوده است و در ورزشکاران انفرادی تصویر ذهنی بیشتر از سایر مهارت ها بوده است. در عین حال بین مهارت های روانی و روان تنی و شناختی پایه در دو گروه رشته های تيمی و انفرادی تفاوت معنی دار مشاهده نشد. نتیجه گیری: بین وضعیت روانی بازیکنان ملی در رشته های انفرادی در آرمیدگی با پایگاه مهارگری آن ها رابطه وجود دارد و تفاوت بین دو ضریب همبستگی معنی دار می باشد. واژگان کلیدی: وضعیت روحی و روانی، پایگاه مهارگری، سلامت روانی ، بازیکنان ملی، رشته های منتخب تیمی و انفرادی .
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 01 Jan 2019 09:08
Last Modified: 01 Jan 2019 09:08
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4798

Actions (login required)

View Item View Item