ارتباط سلامت عمومی با بدبینی و عزت نفس در دانشجویان شاهد و غیر شاهد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

عقیلی, امیرعلی and عقیلی, غلامرضا and اعتمادی, مریم (2015) ارتباط سلامت عمومی با بدبینی و عزت نفس در دانشجویان شاهد و غیر شاهد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
92.pdf

Download (128kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

Background and objective: General health is affected by personality factors such as pessimism and self esteem. The present study is concerned with relationship between general health, pessimism, and self esteem in college students with father and martyr father in mobarake University. 94 college students with martyr father (51 males and 43 females), were randomly selected. Methods: Students completed Beck Hopelessness scale (20-items), Cooper smith self esteem (58-items), and Goldberg general health questionnaire (28-items). To analyze the data, independent t-test, two-factor analysis of variance and multiple regression analysis were used. Findings: 1- There was significant relationship between general health, pessimism and self esteem. 2- There was no significant difference between college students with father and martyr father, in general health. 3- Pessimism in college students with martyr father is more than those with father. 4- College students with martyr father have less self esteem than those with father. 5- Gender has moderator role in effectiveness of martyr father on general health and self esteem. Conclusion: Social support and particular advantage for college students with martyr father in our culture, promotes increased health. Father absence negative effectiveness in males with martyr father is more than females with martyr father, because of identification source missing in males. Keywords: General health; Pessimism; Self esteem; College students;.

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: ارتباط سلامت عمومی با بدبینی و عزت نفس در دانشجویان شاهد و غیر شاهد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
Persian Abstract: هدف: سلامت عمومی فرد، تحت تأثیر عوامل مختلف شخصیتی از جمله بدبینی و عزت نفس همواره متغیر می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطة سلامت عمومی با بدبینی و عزت نفس در دانشجویان شاهد و مقایسة آن با دانشجویان غیرشاهد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه تدوین گردید. روش: 94 دانشجوی شاهد (51 دانشجوی پسر و 43 دانشجوی دختر)و 97 دانشجوی غیرشاهد (35 دانشجوی پسر و 62 دانشجوی دختر) به روش تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش، پرسشنامه های سلامت عمومی گلدبرگ (شامل 28 سؤال)، ناامیدی بک(شامل 20 سؤال) و عزت نفس کوپراسمیت(شامل 58 سؤال)، مورد استفاده قرار گرفتند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون t گروههای مستقل، آزمون تحلیل واریانس دو عاملی و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته ها : 1- بین سلامت عمومی با بدبینی و عزت نفس رابطة معنادار وجود دارد. 2- بین سلامت عمومی دانشجویان شاهد و غیرشاهد تفاوت معناداری وجود ندارد. 3- عزت نفس دانشجویان شاهد پایین تر از دانشجویان غیر شاهد است. 4- بدبینی در دانشجویان شاهد بیشتر از دانشجویان غیر شاهد است. 5- جنسیت نقش تعدیل کنندگی در اثر فقدان پدر بر سلامت عمومی و عزت نفس دانشجویان شاهد دارد. نتیجه گیری: برخورداری دانشجویان شاهد از امتیازات ویژه و حمایت اجتماعی باعث ارتقاء سلامت عمومی آنها می شود. اثر منفی فقدان پدر به دلیل از بین بردن الگوی همانندسازی ، به عزت نفس و سلامت عمومی پسران شاهد بیشتر از دختران شاهد آسیب می رساند. واژه های کلیدی: سلامت عمومی،بدبینی،عزت نفس،دانشجویان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 01 Jan 2019 09:09
Last Modified: 01 Jan 2019 09:09
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4799

Actions (login required)

View Item View Item