ارتباط بين فرهنگ سازماني با خلاقيت و بهره وري اعضاي هيات علمي تربيت بدني دانشگاه های آزاد استان کردستان

سیوان نوری, محمد and محمد امینی, شیرین and اعتمادی, مریم (2015) ارتباط بين فرهنگ سازماني با خلاقيت و بهره وري اعضاي هيات علمي تربيت بدني دانشگاه های آزاد استان کردستان. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
94.pdf

Download (115kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

هدف از انجام اين پژوهش بررسي رابطه ي فرهنگ سازماني با خلاقيت و بهره وري اعضاي هيات علمي دانشگاه های آزاد استان کردستان مي باشد. روش تحقيق اين پژوهش توصيفي – همبستگي مي باشد جامعه آماري اين پژوهش را 30 نفر از اعضاي هيات علمي گروههاي تربيت بدني دانشگاههاي آزاد استان کردستان تشكيل مي دادند كه به روش كل شمار انتخاب شده بودند. براي جمع آوري داده ها از پرسش نامه هاي استاندارد فرهنگ سازماني رابينز ( 1996 )، پرسش نامه خلاقيت رندس يپ (1979 ) وپرسش نامه بهره وري اچيو(1980) استفاده گرديد. روايي محتوايي آن توسط متخصصين تاييد گرديد. داده ها بوسيله آزمون كلموگروف اسميرنف جهت آزمايش طبيعي بودن داده ها و آزمون آماري ضريب همبستگي پيرسون جهت بررسي همبستگي متغيرها مورد استفاده قرار گرفت. نتايج اين پژوهش نشان داد مؤلفه هاي فرهنگ سازماني از قبيل ارتباطات سازماني، تعارض پذيري، حمايت مديريت، انسجام سازماني، ريسك پذيري، وضوح اهداف و سيستم پاداش با ميزان خلاقيت اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي پيام نور كشور ارتباط معنادار دارد و از طرفي مؤلفه هاي فرهنگ سازماني مانند هويت سازما ني، خلاقيت فردي و كنترل با ميزان خلاقيت اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد استان کردستان ارتباط معنادار ندارد و همچنين نتايج نشان مي داد مؤلفه هاي فرهنگ سازماني مانند ارتباطات سازماني، سيستم پاداش، انسجام سازماني، كنترل و خلاقيت فردي بر بهره وري اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي آزاد استان کردستان رابطه معني دار دارد و از طرفي مؤلفه هاي مانند تعارض پذيري، هويت سازماني، وضوح اهداف، ريسك پذيري و حمايت مديريت بر بهره وري اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي آزاد استان کردستان رابطه معني د ارنداشته است. واژگان كليدي: فرهنگ سازماني، خلاقيت، بهره وري، اعضاي هيات علمي.

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: ارتباط بين فرهنگ سازماني با خلاقيت و بهره وري اعضاي هيات علمي تربيت بدني دانشگاه های آزاد استان کردستان
Persian Abstract: هدف از انجام اين پژوهش بررسي رابطه ي فرهنگ سازماني با خلاقيت و بهره وري اعضاي هيات علمي دانشگاه های آزاد استان کردستان مي باشد. روش تحقيق اين پژوهش توصيفي – همبستگي مي باشد جامعه آماري اين پژوهش را 30 نفر از اعضاي هيات علمي گروههاي تربيت بدني دانشگاههاي آزاد استان کردستان تشكيل مي دادند كه به روش كل شمار انتخاب شده بودند. براي جمع آوري داده ها از پرسش نامه هاي استاندارد فرهنگ سازماني رابينز ( 1996 )، پرسش نامه خلاقيت رندس يپ (1979 ) وپرسش نامه بهره وري اچيو(1980) استفاده گرديد. روايي محتوايي آن توسط متخصصين تاييد گرديد. داده ها بوسيله آزمون كلموگروف اسميرنف جهت آزمايش طبيعي بودن داده ها و آزمون آماري ضريب همبستگي پيرسون جهت بررسي همبستگي متغيرها مورد استفاده قرار گرفت. نتايج اين پژوهش نشان داد مؤلفه هاي فرهنگ سازماني از قبيل ارتباطات سازماني، تعارض پذيري، حمايت مديريت، انسجام سازماني، ريسك پذيري، وضوح اهداف و سيستم پاداش با ميزان خلاقيت اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي پيام نور كشور ارتباط معنادار دارد و از طرفي مؤلفه هاي فرهنگ سازماني مانند هويت سازما ني، خلاقيت فردي و كنترل با ميزان خلاقيت اعضاي هيئت علمي دانشگاه آزاد استان کردستان ارتباط معنادار ندارد و همچنين نتايج نشان مي داد مؤلفه هاي فرهنگ سازماني مانند ارتباطات سازماني، سيستم پاداش، انسجام سازماني، كنترل و خلاقيت فردي بر بهره وري اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي آزاد استان کردستان رابطه معني دار دارد و از طرفي مؤلفه هاي مانند تعارض پذيري، هويت سازماني، وضوح اهداف، ريسك پذيري و حمايت مديريت بر بهره وري اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي آزاد استان کردستان رابطه معني د ارنداشته است. واژگان كليدي: فرهنگ سازماني، خلاقيت، بهره وري، اعضاي هيات علمي.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 01 Jan 2019 09:10
Last Modified: 01 Jan 2019 09:10
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4801

Actions (login required)

View Item View Item