تاثیر آموزش مهارت های هوش هیجانی بر عملکرد مربیان زن والیبال نخبه شهر تهران (چکیده)

خدری, صابر and شهریاری, حمیده and نادری, نسیبه and مرادی, یسرا (2015) تاثیر آموزش مهارت های هوش هیجانی بر عملکرد مربیان زن والیبال نخبه شهر تهران (چکیده). In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
113.pdf

Download (117kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

هدف از تحقیق حاضرتأثیر آموزش مهارتهای هوش هیجانی بر عملکردمربیان زن نخبه والیبال شهرتهران است که در لیگ و مسلبقات استانی قرار داد بسته یا دارای تیم بودند(N=30). نمونه این تحقیق بر اساس روش نیمه تجربی در دو گروه کنترل وآزمایش بود که درهر گروه به طور تصادفی 15 نفر انتخاب شد و طی 12 جلسه، هر هفته دوباروهر بار به ¬مدت 30 دقیقه، به آموزش هوش هیجانی پرداخته شد. برای جمع آوری داده ها ازپرسشنامه33 سوالی هوش هیجانی سیبروشرینگ استفاده شد نتایج تحقیق نشان دادکه با12 جلسه آموزش هوش هیجانی تفاوت معناداری درمولفه های خودآگاهی وهمدلی ایجاد نشد، در حالی که در مولفه های خود تنظیمی، خود انگیختگی¬ومهارتهای اجتماعی تفاوت معناداری مشاهده شد.مربیانی که آموزش هوش هیجانی می¬بینند، می¬توانند از هیجان های منفی نظیر ناامیدی، اضطراب وتحریک پذیری اجتناب کنند. هم چنین این مربیان در طول مسابقات ورزشی کمتر با مشکل مواجه می شوند و یا در صورت بروز مشکل به سرعت می¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬توانند از موقعیت مشکل¬زا و ناراحت کننده به شرایط مطلوب باز گردند، در واقع این مربیان می توانند در سایه شناخت و ارتباط موثرتر با بازیکنان به این نتیجه دست یابند که مثلا در شرایط فعلی کدامیک از افراد تیم بهترمیتواند عمل می¬کند و اینکه آرایش وشرایط راچگونه به نفع تیم تغییر دهد. واژگان¬کلیدی: هوش هیجانی،خود تنظیمی،خود انگیختگی،مهارتهای اجتماعی،خود آگاهی،همدلی، مربیان والیبال، عملکرد.

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: تاثیر آموزش مهارت های هوش هیجانی بر عملکرد مربیان زن والیبال نخبه شهر تهران (چکیده)
Persian Abstract: هدف از تحقیق حاضرتأثیر آموزش مهارتهای هوش هیجانی بر عملکردمربیان زن نخبه والیبال شهرتهران است که در لیگ و مسلبقات استانی قرار داد بسته یا دارای تیم بودند(N=30). نمونه این تحقیق بر اساس روش نیمه تجربی در دو گروه کنترل وآزمایش بود که درهر گروه به طور تصادفی 15 نفر انتخاب شد و طی 12 جلسه، هر هفته دوباروهر بار به ¬مدت 30 دقیقه، به آموزش هوش هیجانی پرداخته شد. برای جمع آوری داده ها ازپرسشنامه33 سوالی هوش هیجانی سیبروشرینگ استفاده شد نتایج تحقیق نشان دادکه با12 جلسه آموزش هوش هیجانی تفاوت معناداری درمولفه های خودآگاهی وهمدلی ایجاد نشد، در حالی که در مولفه های خود تنظیمی، خود انگیختگی¬ومهارتهای اجتماعی تفاوت معناداری مشاهده شد.مربیانی که آموزش هوش هیجانی می¬بینند، می¬توانند از هیجان های منفی نظیر ناامیدی، اضطراب وتحریک پذیری اجتناب کنند. هم چنین این مربیان در طول مسابقات ورزشی کمتر با مشکل مواجه می شوند و یا در صورت بروز مشکل به سرعت می¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬توانند از موقعیت مشکل¬زا و ناراحت کننده به شرایط مطلوب باز گردند، در واقع این مربیان می توانند در سایه شناخت و ارتباط موثرتر با بازیکنان به این نتیجه دست یابند که مثلا در شرایط فعلی کدامیک از افراد تیم بهترمیتواند عمل می¬کند و اینکه آرایش وشرایط راچگونه به نفع تیم تغییر دهد. واژگان¬کلیدی: هوش هیجانی،خود تنظیمی،خود انگیختگی،مهارتهای اجتماعی،خود آگاهی،همدلی، مربیان والیبال، عملکرد.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 01 Jan 2019 10:23
Last Modified: 01 Jan 2019 10:23
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4821

Actions (login required)

View Item View Item