شناسایی توانمندی های گردشگری ورزشی استان کرمانشاه (چکیده)

راجی, علی (2015) شناسایی توانمندی های گردشگری ورزشی استان کرمانشاه (چکیده). In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
115.pdf

Download (80kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

توریسم ورزشی یکی از سریع ترین بخش های رشد در صنعت توریسم و نسبتا جدید است که بر روی برنامه ریزی مقصد در کشورهای در حال توسعه و عاملی در بازسازی اقتصادی و اجتماعی هر دو بخش جوامع شهری و روستایی شناسایی شده است و به عنوان یک مولفه اصلی از توریسم وابسته به ورزش در بسیاری از کشورهاست، که توجه فزاینده ای در سال های اخیر به آن به عنوان یک بازار رشد داخلی شده است. لذا هدف از این پژوهش، شناسایی توانمندی ها و جاذبه های گردشگری ورزشی استان کرمانشاه وهمچنین بررسی ارتباط بین توسعه صنعت گردشگری ورزشی با اشتغال،درآمد و غنی سازی اوقات فراغت بود.مواد و روشها:ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است. روایی پرسشنامه توسط اساتید مجرب، و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 812/0 تایید شد. جامعه آماری پژوهش استان کرمانشاه است و نمونه آماری این پژوهش63 نفر بودند(35نفر توریست،14 نفرکارشناسان گردشگری و آژانس مسافربری و 14نفر کارشناس تربیت بدنی).برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون خی دو) بهره گرفته شد.محاسبات آماری توسط نرم افزار spss انجام گردید.یافته های پژوهش نشان داد:1- بین توانمندی ها و توسعه صنعت گردشگری ورزشی ارتباط معنی داری وجود دارد(080/9= x2وp<0.01).2- بین جاذبه ها و توسعه صنعت گردشگری ورزشی ارتباط معنی داری وجود دارد(75/9= x2 وp<0.01). 3- بین اشتغال و توسعه صنعت گردشگری ورزشی ارتباط معنی داری وجود دارد. (20/5= x2وp<0.01). 4- بین درآمد و توسعه صنعت گردشگری ورزشی ارتباط معنی داری وجود دارد(62/32= x2وp<0.01). 5- بین غنی سازی اوقات فراغت و توسعه صنعت گردشگری ورزشی ارتباط معنی داری وجود دارد. (212.3285/21=x2 وp<0.01).یافته های این پژوهش نشان داد که استان کرمانشاه توانایی توسعه پایدار گردشگری را دارد،همچنین استان کرمانشاه یکی از مقاصد توانمند در زمینه برگزاری رویدادهای ورزشی کشور می باشد. واژگان کلیدی : گردشگری،کرمانشاه،گردشگری ورزشی

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: شناسایی توانمندی های گردشگری ورزشی استان کرمانشاه (چکیده)
Persian Abstract: توریسم ورزشی یکی از سریع ترین بخش های رشد در صنعت توریسم و نسبتا جدید است که بر روی برنامه ریزی مقصد در کشورهای در حال توسعه و عاملی در بازسازی اقتصادی و اجتماعی هر دو بخش جوامع شهری و روستایی شناسایی شده است و به عنوان یک مولفه اصلی از توریسم وابسته به ورزش در بسیاری از کشورهاست، که توجه فزاینده ای در سال های اخیر به آن به عنوان یک بازار رشد داخلی شده است. لذا هدف از این پژوهش، شناسایی توانمندی ها و جاذبه های گردشگری ورزشی استان کرمانشاه وهمچنین بررسی ارتباط بین توسعه صنعت گردشگری ورزشی با اشتغال،درآمد و غنی سازی اوقات فراغت بود.مواد و روشها:ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است. روایی پرسشنامه توسط اساتید مجرب، و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 812/0 تایید شد. جامعه آماری پژوهش استان کرمانشاه است و نمونه آماری این پژوهش63 نفر بودند(35نفر توریست،14 نفرکارشناسان گردشگری و آژانس مسافربری و 14نفر کارشناس تربیت بدنی).برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون خی دو) بهره گرفته شد.محاسبات آماری توسط نرم افزار spss انجام گردید.یافته های پژوهش نشان داد:1- بین توانمندی ها و توسعه صنعت گردشگری ورزشی ارتباط معنی داری وجود دارد(080/9= x2وp<0.01).2- بین جاذبه ها و توسعه صنعت گردشگری ورزشی ارتباط معنی داری وجود دارد(75/9= x2 وp<0.01). 3- بین اشتغال و توسعه صنعت گردشگری ورزشی ارتباط معنی داری وجود دارد. (20/5= x2وp<0.01). 4- بین درآمد و توسعه صنعت گردشگری ورزشی ارتباط معنی داری وجود دارد(62/32= x2وp<0.01). 5- بین غنی سازی اوقات فراغت و توسعه صنعت گردشگری ورزشی ارتباط معنی داری وجود دارد. (212.3285/21=x2 وp<0.01).یافته های این پژوهش نشان داد که استان کرمانشاه توانایی توسعه پایدار گردشگری را دارد،همچنین استان کرمانشاه یکی از مقاصد توانمند در زمینه برگزاری رویدادهای ورزشی کشور می باشد. واژگان کلیدی : گردشگری،کرمانشاه،گردشگری ورزشی
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 01 Jan 2019 10:24
Last Modified: 01 Jan 2019 10:24
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4823

Actions (login required)

View Item View Item