تاثیر هشت هفته تمرینات پیلاتس و یوگا بر انعطاف پذیری و تعادل پویای زنان میانسال

اردشیری, صنم and کاظمی اسکری, رضا (2015) تاثیر هشت هفته تمرینات پیلاتس و یوگا بر انعطاف پذیری و تعادل پویای زنان میانسال. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
24.pdf

Download (186kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

Pilates and yoga are type of training that have attracted a lot of fans today, therefore the purpose of this study was to investigate the effect of 8 week of pilates and yoga training on flexibility and dynamic balance in middle-aged women. Subject included 36 women with range age between 40 to 50 were purposefully selected and randomly divided into 3 group of control, pilates and yoga) each group of 12 subject). To measure the flexibility of participant used sit and reach test and to assessment of dynamic balance used timed up and go test (TUG). The experimental groups carried out pilates and yoga exercise for 8 week that in 3 session per week and each session was 50 minutes. At first both group warmed up for 10 minutes. Each session of pilates consists of 30 minutes of stretching and balance, endurance - breathing and power exercises. Yoga also includes 30 minutes of breathing, stretching, balance and relaxation exercises, at the end done 10 minutes cool down. Before and after training Flexibility and dynamic balance were examined. After assessment of normality by Shapiro- wilk test. Used one-way ANOVA test and Tukey post hock test to analyze variants between groups. The result showed that pilates and yoga groups rather than control group have better flexibility and dynamic balance significantly. Also there was no significant different between pilates and yoga in Measures listed. Therefore it can be concluded that both Pilates and yoga training methods improve the health of middle-aged women, and probably these two method have the same effect.

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: تاثیر هشت هفته تمرینات پیلاتس و یوگا بر انعطاف پذیری و تعادل پویای زنان میانسال
Persian Abstract: پیلاتس و یوگا از شیوه های تمرینی هستند که امروزه طرفداران زیادی را به خود جلب کرده اند بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیرهشت هفته تمرینات پیلاتس ویوگا برانعطاف پذیری وتعادل پویای زنان میانسال بود. آزمودنی¬ها شامل 36 زن میانسال با دامنه سنی 40تا50 سال بودند که بصورت هدفمند و در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه 12نفره کنترل، تمرین پیلاتس و یوگا تقسیم شدند. برای اندازه گیری انعطاف آزمودنی¬ها از جعبه انعطاف (نشستن و رسیدن)و جهت ارزیابی تعادل پویا از آزمون مدت زمان برخواستن و رفتن (TUG) استفاده شد. گروه¬های تجربی تمرینات پیلاتس و یوگا را در 8 هفته انجام دادند که در هر هفته سه جلسه و هر جلسه حدود 50 دقیقه بود. در ابتدا هر دو گروه به مدت 10 دقیقه گرم می¬کردند؛ هر جلسه تمرینی پیلاتس شامل 30 دقیقه تمرینات کششی و تعادل، استقامتی¬تنفسی و قدرتی بود. تمرینات یوگا نیز شامل 30 دقیقه تمرینات تنفسی، کششی، تعادلی و ریلکسیشن بود.در پایان نیز 10 دقیقه سرد کردن انجام شد. قبل و بعداز تمرینات انعطاف¬پذیری و تعادل پویای افراد سنجیده شد. بعد از تعیین نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون شاپیروویلک، از آزمون آنوای¬ یک¬راهه جهت تجزیه و تحلیل داده¬ها و از آزمون پیگردی توکی برای دیدن تفاوت¬های بین گروه¬ها استفاده شد. نتایج نشان داد افراد گروه های تمرین پیلاتس و یوگا نسبت به گروه کنترل به طور معناداری انعطاف پذیری و تعادل پویای بهتری داشتند(05/0≥P) ولی بین گروه های تجربی پیلاتس و یوگا تفاوت معنادری در شاخص های ذکر شده دیده نشد (05/0<P). بنابراین می توان چنین نتیجه گیری کرد که هر دو شیوه تمرینی پیلاتس و یوگا موجب بهبود سلامت زنان میانسال می شوند و احتمالا این دو شیوه اثربخشی یکسانی دارند.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 01 Jan 2019 10:27
Last Modified: 01 Jan 2019 10:27
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4830

Actions (login required)

View Item View Item