اثر 8 هفته تمرین هوازی با شدت متوسط بر سطوح سرمی پاراکسوناز-1 و پروفایل لیپیدی مردان میانسال تمرین نکرده

بقایی, بهروز and بلبلی, لطفعلی and حکیمی, مهدی and فرهادی, حسن (2015) اثر 8 هفته تمرین هوازی با شدت متوسط بر سطوح سرمی پاراکسوناز-1 و پروفایل لیپیدی مردان میانسال تمرین نکرده. In: 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015, Iran,Ardabil.

[img] Text
4.pdf

Download (224kB)
Official URL: http://www.uma.ac.ir

Abstract

Introduction: Aim of this research was the investigated of 8 week moderate aerobic exercise on Serum concentration of Paraoxonase-1 and Lipid Profile in middle-aged untrained men. Methods: Statistical population this study was formed by untrained the middle-aged men of Ahar city. 20 of the volunteers were selected for the study and were divided into control and experimental groups. Paraoxonase-1 and Lipid Profile concentration Measured in basal state. Then, experimental group’s participated in 8 week aerobic moderate exercise (three sessions per week). The control group was prevented from participating in regular physical activity. After 8 week blood sample were taken both groups. Result: Statically analyze of this study was showed a significant reduction of TG and LDL and significant increases of HDL and PON1 in experimental group (P≤0.05). Also, experimental group compared with control group had a high level of HDL and PON1 and lower level of TG and LDL (P≤0.05). Conclusion: 8 week aerobic moderate exercise via increases of HDL and PON1 concentration can lead to reduce of oxidative stress in untrained men

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: اثر 8 هفته تمرین هوازی با شدت متوسط بر سطوح سرمی پاراکسوناز-1 و پروفایل لیپیدی مردان میانسال تمرین نکرده
Persian Abstract: هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر تمرین هوازی با شدت متوسط بر سطوح سرمی پاراکسوناز-1 و پروفایل لیپیدی مردان میانسال تمرین نکرده بود. روش تحقیق: جامعه آماری تحقیق حاضر را مردان میانسال شهرستان اهر تشکیل می دهد که 20 نفر از بین افراد داوطلب جهت شرکت در تحقیق انتخاب شده و در دو گروه تجربی و کنترل تقسیم گردیدند. در حالت پایه مقدار PON1 و پروفایل لیپیدی اندازه گیری شد. سپس گروه تمرین در ورزش هوازی شدت متوسط (3 جلسه در هر هفته) شرکت کردند. گروه کنترل نیز از شرکت در فعالیت منظم ورزشی منع شد. بعد از پایان هفته هشتم از هر دو گروه نمونه خون وریدی اخذ شد. یافته ها: بررسی های آماری پژوهش نشان داد که سطح LDL و TG در گروه تمرین کاهش داشت (05/0≥P)، لیکن مقدار HDL و PON1 افزایش معنی داری یافت(05/0≥P). همچنین گروه تجربی از سطوح بالاتری از HDL و PON1 و سطوح کمتر TG و LDL در مقایسه با گروه کنترل برخوردار بودند(05/0≥P). نتیجه گیری: هشت هفته فعالیت ورزشی هوازی با شدت متوسط از طریق افزایش سطوح سرمی PON1 و HDL می تواند منجر به کاهش فشار اکسایشی شود در مردان میانسال تمرین نکرده می شود.
Subjects: Divisions > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Divisions: Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Subjects > Conferences > 1st National Conference on Research News of Sport Sciences, 29-30 September 2015
Date Deposited: 01 Jan 2019 10:35
Last Modified: 01 Jan 2019 10:35
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4848

Actions (login required)

View Item View Item