بررسی اثر پارامترهای سطوح مشترک بر رفتار دیوارهای حایل سنگ چين با استفاده از روش اجزا منفصل

مویدی, سید بهاالدین and بینش, سید محمد (2013) بررسی اثر پارامترهای سطوح مشترک بر رفتار دیوارهای حایل سنگ چين با استفاده از روش اجزا منفصل. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
PHN10110321181.pdf

Download (784kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی اثر پارامترهای سطوح مشترک بر رفتار دیوارهای حایل سنگ چين با استفاده از روش اجزا منفصل
Persian Abstract: یکییی از مئییائل مهییه در مهندسییی ژئوتکنيییکی انتییرو پایییداری دیوارهییای حائییل مییی باشد.دیوارهای حائل وزنی معمولا در طراحی ها به صورت صلب در نظر گرفتیه میی شیوندی در حالی اه رفتار واقعی آنها تابع تغيير شکل است . از آنجایی اه دیوار حائل سنگچیين از ) منطقی تیر بیه DEM( بلوک های مجزا تشکيل شده استی مدو سازی آن به روش اجزاء منفصل نظر می رسد. در این مقالیه ییک دییوار حائیل وزنیی بیا بلیوک هیای سینگی آن بیا نیر مدو شده است. و رفتار واقعی دیوار حائل سنگی با توجه به روش اجزاء منفصل UDECافزار مورد ارزیابی قرار گرفته و اثر مشخصات سطح مشترک خاک و دیوار و خاک و پی بر رفتیار دیوارهای سنگچين بررسی شده است. UDEC نرم افزار ، المان مجزا، سطح مشترک ، کلمات کلیدي: دیوارحائل سنگچین
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 27 Feb 2019 07:03
Last Modified: 27 Feb 2019 07:03
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/4976

Actions (login required)

View Item View Item