ارائه رابطه جهت تعيين پارامترهای ژئومکانيکی ماسه انزلی با استفاده از نتایج آزمایش نفوذ استاندارد

قربانی, علی and نظرپور, نیما and حسن زاده شوئیلی, هادی (2013) ارائه رابطه جهت تعيين پارامترهای ژئومکانيکی ماسه انزلی با استفاده از نتایج آزمایش نفوذ استاندارد. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
PHN10111201294.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: ارائه رابطه جهت تعيين پارامترهای ژئومکانيکی ماسه انزلی با استفاده از نتایج آزمایش نفوذ استاندارد
Persian Abstract: آزماایش نفاوذ ، یکی از معمول ترین آزمایش هاا صاحرایی جهات تعياين وصوصاياا واا استاندارد می باشد. از جمله مزیتهای مهم این آزمایش این است که کم هزینه بوده و طی زمان کمتری نسبت به سایر روشهای آزمایشگاهی به نتيجاه مطلاوم ماای رساد و همچنين می توان آن را برای تمام انواع وا و سنگ ضعيف باه کاار بارد. در ایان تحقيق به بررسی عملی آزمایش نفوذ استاندارد در ارتباط با مقاومت برشی وا های دانه ای پرداوته شده و سعی شده است روابط مربوط به زاویه اصطکا داولی واکهای ماسه ای و عدد نفوذ استاندارد از روی اطلاعاا جمع آوری شاده و آزمایشهاای ساه محوری انجام شده روی نمونه های اوذ شده از مناااطق ملتلاف بنادر انزلای ارائاه شوند. سپس ميان نتایج به دست آمده با روتبط موجود کاه االبااخ وطای بااا ضارای متفاوا می باشند مقایسه صورا گرفته است که امکان ارائه رابطه با کمتاارین وطاا برای ماسه انزلی فراهم گردد. نتایج حاصل نشان می دهد که داده ها از یک نمودار وطاای پيااروی ماای کننااد کااه ماای تااوان ضاارای آنهااا را درونيااابی کاارده و در 0.46 60 18 رابطه '  ارائه داد و با رسم نمودار و مقایسه آن با روابط ارائه   N شده پيشين این نتيجه حاصل می شود که رابطه فوق بيشاترین ررابات را بااا رابطاه دارا بوده و با درت بهتری زاویه اصطکا داولی را تلمين می زند. 1996بولز واژه های کلیدی : ماسه انزلی، آزمایش نفوذ استاندارد، آزمایش سهه موهوری، زاویهه ااه کاک داخلی.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 05 Apr 2019 18:55
Last Modified: 05 Apr 2019 18:55
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5063

Actions (login required)

View Item View Item