مطالعهای بر عدم قطعيتهای موجود در ارائه روابط تجربی پيشبينی گسترش جانبی ناشی از روانگرایی

جعفریان, یاسر and نصری, احسان (2013) مطالعهای بر عدم قطعيتهای موجود در ارائه روابط تجربی پيشبينی گسترش جانبی ناشی از روانگرایی. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10103830282.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: مطالعهای بر عدم قطعيتهای موجود در ارائه روابط تجربی پيشبينی گسترش جانبی ناشی از روانگرایی
Persian Abstract: خرابيهاي ناشي از زلزله ممكن است به طور مستقيم منسوب به اثرات زلزله و یا نتيجهي غيرمستقيم خرابيهاي آن باشند.گسترشجانبی یا تغييرشکل جانبی زمين پدیدهای میباشد که در نتيجهی روانگرایی خاک اتفاق میافتد. روشهای بسياری جهت برآورد تغييرمكانهاي ناشي از گسترش جانبي توسط محققين ارائه شده است که هر كدام از این روشها با محدودیتهاي اجتناب ناپذیري همراه است. یکی از روشهای پر کاربرد در ارزیابی گسترش جانبی زمين استفاده از روشهای تجربی میباشد .در ارائه یک مدل تجربي به اندازهگيری متغيرها در آزمایشگاه و محل احتياج است. همواره ماهيت اندازهگيري مستعد به وجود آمدن خطا ميباشد و این مشکل به طور طبيعي عدمقطعيتهایي را در پيشبينیها ایجاد میکنند .علاوه بر این عدم قطعيتهای بسياری به صورت ذاتی در مدلهای تجربی وجود دارد که ناشی از عدم وجود مشاهدات کافی و همچنين پيچيدگی مسئله است. در این مقاله پس از مطالعه پارامتریک تعدادی از روابط تجربی پيشنهاد شده برای گسترش جانبی به بررسی پایگاه دادههای آنها پرداخته میشود و با استفاده از رگرسيون چند متغيره( رابطهای پيشنهاد میشود. مدل پيشنهادی MR) از دقت بالایی نسبت به دیگر روابط موجود برخوردار است. در ارائه این مدل سعی شده است بخشی از عدم قطعيتهای موجود با حذف دادههای تک گمانههایی با متر از پایگاه دادهها، به حداقل رسانيده شود. 5فاصله بيشتر از کلمات کلیدي: عدمقطعیت، روانگرایی، گسترشجانبی، مطالعه پارامتریک، رگرسیون چند متغیره.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 05 Apr 2019 19:07
Last Modified: 05 Apr 2019 19:07
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5092

Actions (login required)

View Item View Item