ارزﻳﺎﺑﻲ وضعیت ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه ﺳﺪ هﺮزﻧﺪات مﺮﻧﺪ )SPI( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ثﺎﻧﻮﻳه

علیپور مقتدر, امیر and اصغری کلجاهی, ابراهیم and کشاورز بخشایش, محمد (2013) ارزﻳﺎﺑﻲ وضعیت ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه ﺳﺪ هﺮزﻧﺪات مﺮﻧﺪ )SPI( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ثﺎﻧﻮﻳه. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10104430747.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: ارزﻳﺎﺑﻲ وضعیت ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﺳﺎﺧﺘﮕﺎه ﺳﺪ هﺮزﻧﺪات مﺮﻧﺪ )SPI( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ثﺎﻧﻮﻳه
Persian Abstract: كيلومتری شمال غرب شهر مرند واقع شده است. با توجه به اهميت موضوع نشت آب از 40 سد هرزندات مرند در استان آذربایجان شرقي و مخزن سدها، بررسي وضعيت نفوذپذیری توده سنگهای در برگيرنده پي و تکيهگاههای سد ضروری ميباشد. متداولترین روش برای این اما با توجه به ایرادات وارد بر تحليل دادههای این روش، در پژوهش ، ) یا آزمون لوژان است W.P.T( بررسيها، استفاده از آزمایش فشار آب ) مورد بررسي S.P.I( حاضر، توده سنگهای ساختگاه سد هرزندات با استفاده از روش آقای فویو و همکاران موسوم به شاخص نفوذپذیری ثانویه قرار گرفته و بر اساس نتایج حاصل، راهکارهای آببندی مناسب پيشنهاد گریده است. بر اساس بررسيهای انجام شده، نفوذپذیری در جناح راست قرار گرفته است ولي در جناح چپ سد نتایج آزمایشات نفوذپذیری برای گمانههای حفاری شده در B تا A و بخش بستری ساختگاه عمدتاً در رده قرار گرفته و با نزدیک شدن به بستر از ميزان نفوذپذیری كاسته ميشود. از نظر رفتار هيدرودیناميکي با استفاده از D منتهي اليه محور اكثراً در رده Pt تيپ نمودارهای نيز به ترتيب با B, C, D درصد به عنوان رفتار غالب ساختگاه سد معرفي شده و رفتارهای 62 با فراواني A - رفتار نوع SPI درصد از آزمایشات انجام یافته، تيپ رفتاری توده سنگ در حين آزمایش 3 درصد در ردههای بعدی قرار دارند. همچنين در 6 و 8 ،21 فراواني قابل تشخيص نبوده است. توده سنگ، رفتار هیدرودینامیکی ،SPI کلمات کلیدی: سد هرزندات، لوژان، شاخص نفوذ پذیری ثانویه
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 05 Apr 2019 19:52
Last Modified: 05 Apr 2019 19:52
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5127

Actions (login required)

View Item View Item