افزایش ظرفیت باربری پی نواری قرار گرفته بر ديوارحائل خاكدرشت دانه مسلح شده باسامانه تسليح ژئوگريد شاخكدار

معصوم, مهداد and مصلی¬نژاد, منصور and بارانی, ایمان افزایش ظرفیت باربری پی نواری قرار گرفته بر ديوارحائل خاكدرشت دانه مسلح شده باسامانه تسليح ژئوگريد شاخكدار. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran. (Submitted)

[img] Text
PHN10102100074.pdf

Download (245kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: افزایش ظرفیت باربری پی نواری قرار گرفته بر ديوارحائل خاكدرشت دانه مسلح شده باسامانه تسليح ژئوگريد شاخكدار
Persian Abstract: اصلاحمسلح¬كننده¬هادرجهتافزايشوبهبودعملكرددیوار¬های خاک مسلح ،درسال-هاىاخيرموردتوجهقرارگرفتهاست.دراينمطالعهباافزودننوارهايىازژئوگريدمبناكهبازاويهبهآنمتصلمى¬شودمسلح-كنندهجديدىبهنامژئوگريدشاخك¬دارمعرفىمى¬شود.تاثيرمستقيماضافهنمودناینشاخك¬ها،افزايشمقاومتبيرونكشيدگىژئوگريدبوده و باافزايشدرگيرىمسلحكنندهوخاكرا به همراه دارد.انتظارمى¬رودكهبا استفاده از این مسلح کننده¬ی جدید، ظرفيتباربرىوبهتبعآنپايدارىو ضریب اطمینان،افزايشيافتهوجابجايىجانبىديواركاهش یافتهوكنترلگردد.اينمسئلهدرديوارهاىبلندوبهويژهديوارهايىكهباتوجهبهنيازهاىطراحى،بارقابلتوجهىراتحملمى-كنند،ازاهميتبالايىبرخورداراست.درمدلسازىعددیديوارخاكمسلح نمونه، از مصالح درشت دانه استفاده شده و بابارگذارىپىنوارىمستقر برآن، تسلیح خاک يكبارباسامانهتسليحژئوگريدمعمولىويكبارباسامانهتسليحژئوگريدشاخكدارانجامخواهد شد. سپس با مقایسه رفتار دو دیوار، میزان تاثیر سامانهتسليحژئوگريدشاخكدار در بهبود عملکرد دیوار خاک مسلح تعیین می¬گردد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 05 Apr 2019 21:24
Last Modified: 05 Apr 2019 21:24
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5203

Actions (login required)

View Item View Item