تعیین ظرفیت باربری پىنوارى مستقربر روی ديوارحائل خاك چسبنده مسلح شده باسامانه تسليح ژئوگريد شاخكدار

عالی¬پناه, یحیی and مصلی¬نژاد, منصور and بارانی, ایمان تعیین ظرفیت باربری پىنوارى مستقربر روی ديوارحائل خاك چسبنده مسلح شده باسامانه تسليح ژئوگريد شاخكدار. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran. (Submitted)

[img] Text
PHN10102100075.pdf

Download (413kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: تعیین ظرفیت باربری پىنوارىمستقربر رویديوارحائل خاكچسبنده مسلحشدهباسامانهتسليحژئوگريد شاخكدار
Persian Abstract: با گسترش روزافزون دیوار¬های خاک مسلح شده،اصلاحمسلح¬كننده¬هادرجهت افزايشوبهبودعملكردآن،درسال-هاىاخيرموردتوجهقرارگرفتهاست.دراينمطالعهباافزودننوارهايىازژئوگريدمبناكهبازاويهبهآنمتصلمى¬شودمسلح-كنندهجديدىبهنامژئوگريدشاخك¬دارمعرفىمى¬شود.تاثيرمستقيماضافهنمودناینشاخك¬ها،افزايشمقاومتبيرونكشيدگىژئوگريدبوده و باافزايشدرگيرىمسلحكنندهوخاكرا به همراه دارد. پيش¬بينىمى¬شود کهبا استفاده از این سامانه،ظرفيتباربرىوبهتبعآنپايدارىو ضریب اطمینان،افزايشيافتهوجابجايىجانبىديواركاهش یافتهوكنترلگردد.در غالب مطالعات انجام شده در این زمینه خاک انتخابی برای ناحیه مسلح شده، درشت دانه بوده و کمتر به استفاده از ریزدانه توجه شده است. اگرچه دیوار خاک مسلح با استفاده از خاک¬های درشت دانه عملکرد بهتری دارد اما گاه در شرایط خاص و نبود مصالح درشت دانه استفاده از خاک¬های ریزدانه غیر قابل اجتناب است. لذا در این مطالعه خاک انتخابی ریزدانه و با چسبندگی پایین می¬باشد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 05 Apr 2019 21:30
Last Modified: 05 Apr 2019 21:30
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5212

Actions (login required)

View Item View Item