کنترل افت حجم زمین و عمق قرارگیری تونل تحتتاثیر حفاری EPBTBM

کریم نیا, حامد کنترل افت حجم زمین و عمق قرارگیری تونل تحتتاثیر حفاری EPBTBM. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran. (Submitted)

[img] Text
PHN10102110794.pdf

Download (887kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: کنترل افت حجم زمین و عمق قرارگیری تونل تحتتاثیر حفاری EPBTBM
Persian Abstract: درتونلسازی در مناطقشهری، جاییکهاندرکنش بسیارحساسیبینتونل، سطحو سازه وجوددارد،حفاری مکانیزهTBM EPBتوصیه می¬شود. یکی از پارامترهایاصلیکهدرمراحلطراحیوساخت تونلبه منظورپیش¬بینینشست سطح زمیندرنظرگرفتهمی¬شود کنترل افت زمین می-باشد. دراینتحقیق با توجه به اطلاعات گمانه¬های حفاری شده در خط یک متروی تبریز، نشست سطح زمین در محدوده مابین ایستگاه 11 و 12 مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از روش تجربی پک و به ازای مقادیر مختلف افت حجم زمین و عمق تونل، نشست سطح زمین ناشی از حفر تونل مورد محاسبه قرار گرفته است. نتایج نشان می¬دهد که با افزایش همزمان افت حجم و افزایش عمق قرارگیری تونل، میزان نشست سطح زمین افزایش پیدا می¬کند که این مسئله نشان دهنده تاثیر بیشتر افت حجم زمین نسبت به عمق تونل بر روی نشست سطح زمین می¬باشد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 05 Apr 2019 21:32
Last Modified: 05 Apr 2019 21:32
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5221

Actions (login required)

View Item View Item