تحليل تنش-کرنش و ناپایداری شيب ماسهای شل در اثر بالا آمدن سطح آب

خبازیان, مسعود and امام, سیدمحمد رضا (2013) تحليل تنش-کرنش و ناپایداری شيب ماسهای شل در اثر بالا آمدن سطح آب. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10104660345.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: تحليل تنش-کرنش و ناپایداری شيب ماسهای شل در اثر بالا آمدن سطح آب
Persian Abstract: بسياری از خاکریزهای ساخته شده از مصالح ماسهای شل مستعد ناپایداری هستند. یکی از علل ناپایداری، نفوذ آب و یا بالا آمدن سطح آب در آنها در اثر عواملی همچون بارندگی، بالا آمدن سطح آب زیرزمينی، ترکيدن لوله و غيره است که میتواند منجر به کاهش مقاومت برشی خاک، ناپایداری و گسيختگی شيب گردد. اینگونه ناپایداری ها ممکن است بعلت روانگرایی استاتيکی ماسه اشباع بوجود آیند .زیرا درصورتيکه افزایش فشار آب منشا غير دیناميکی داشته باشد، به گسيختگی ناشی از آن روانگرایی استاتيکی میگویند. 161به منظور بررسی ناپایداری در خاکهای فوق، یک شيب همگن از ماسه فيروزکوه با دانسيته نسبی حدود صفر در تانک آزمایش دانشگاه صنعتی سانتيمتر وارد شيب شد که 50اميرکبير ساخته شد. در این آزمایش، آب با هد شيب گسيخته گردید. در این مقاله، پس از ، ثانيه از شروع آزمایش 290بعد از تشریح آزمایش و نتایج آن، به تحليل رفتار تنش-کرنش و ناپایداری شيب، فشار سنج نصب شده در شيب و همچنين الگوی 4 تغييرات فشار آب حفرهای در به صورت FLAC تغيير شکل شيب پرداخته شده است. آناليزها به کمک نرمافزار دو بعدی انجام شده ، تحليل تنشهای اوليه به کمک مدل موهرکولمب و تحليل تراوش و ناپایداری شيب به کمک یک مدل حالت بحرانی برای روانگرایی ماسه ها انجام شده است . در پایان رفتار پيش بينی شده توسط تحليل عددی با رفتار واقعی شيب بدست آمده از اندازهگيريها و مشاهدات مقایسه شده است. الگوی تغييرمکانها نشان ميدهد که در ماسه شل، ، ناحيه گسيختگی نسبت به ماسه متراکم بزرگتر بوده و بنابراین گسيختگی از حالت موضعی و بر روی یک سطح، به حالت کلی و در یک ناحيه، نظير آنچه در روانگرائی جریانی اتفاق میافتد تغيير مییابد. همچنين نتایج تحليل نشان میدهد که در نقاط نزدیک به ناحيه گسيختگی، فشار آب در لحظه گسيختگی با افزایش ناگهانی زیادی همراه بوده است که منجر به کاهش مقاومت خاک میگردد. این در حاليست که در نقاط دور از ناحيه گسيختگی افزایش ناگهانی، اندک میباشد. کلمات کلیدی: روانگرایی، شیب ماسهای، تحلیل تنش-کرنش، نرم افزار فلک
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 05 Apr 2019 21:35
Last Modified: 05 Apr 2019 21:35
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5235

Actions (login required)

View Item View Item