مقایسه دو مدل رفتاری در تحليل تنش-کرنش شيب ماسهای در اثر بالا آمدن سطح آب

خبازیان, مسعود and امام, سیدمحمد رضا (2013) مقایسه دو مدل رفتاری در تحليل تنش-کرنش شيب ماسهای در اثر بالا آمدن سطح آب. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10104661218.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: مقایسه دو مدل رفتاری در تحليل تنش-کرنش شيب ماسهای در اثر بالا آمدن سطح آب
Persian Abstract: بسياری از خاکریزهای ساخته شده از مصالح ماسهای شل مستعد ناپایداری هستند. یکی از علل ناپایداری، نفوذ آب و یا بالا آمدن سطح آب در آنها در اثر عواملی همچون بارندگی، ترکيدن لوله و ... است که میتواند منجر به کاهش مقاومت برشی خاک، ناپایداری و گسيختگی شيب گردد. به این پدیده روانگرایی میگویند. در این حال اگر افزایش فشار آب منشا غير دیناميکی داشته باشد، به گسيختگی ناشی از آن روانگرایی استاتيکی میگویند. فيروزکوه، با دانسيته 161به منظور بررسی ناپایداری، شيب همگن از ماسه ) در تانک آزمایش دانشگاه صنعتی اميرکبير 0/86نسبی حدود صفر( نسبت تخلخل سانتيمتر وارد شيب شد که گسيختگی 60ساخته شدند. در این آزمایش، آب با هد ثانيه اتفاق افتاد. در این مقاله، پس از تشریح آزمایش و نتایج 97پس از فشار سنج نصب شده در 4 آن، به تحليل تنش-کرنش و تغييرات فشار آب حفرهای در شيب به کمک دو مدل رفتاری موهرکولمب و امام میپردازیم. آناليزها به کمک به صورت دو بعدی انجام شد، تحليل تنشهای اوليه به کمک مدل FLAC نرمافزار موهرکولمب و تحليل تراوش به کمک مدل روانگرایی ارائه شده توسط امام و ) و همچنين مدل موهرکولمب انجام شد و نتایج مقایسه گردید.2005همکاران( فشار آب با افزایش ، نتایج تحليل نشان میدهد که در ناحيه آغاز گسيختگی شيب ناگهانی همراه است. این در حاليست که فشار آب در سایر نواحی شيب در لحظه گسيختگی کاهش نسبی نشان میدهد. این کاهش فشار آب با رفتار انبساطی ماسه همراه است. در مدل موهرکولمب تغييرات حجمی و کاهش ناگهانی فشار آب مشاهده نمیشود، بنابراین مدل موهرکولمب قادر به پيش بينی این رفتار نيست .اما مدل امام و همکاران این تغييرات را به خوبی نشان داده و مکانيزم گسيختگی را توجيه مینماید. کلمات کلیدی: شیب ماسهای، تحلیل تنش-کرنش، مدل رفتاری امام، مدل موهرکولمب، نرم افزار فلک
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 05 Apr 2019 21:37
Last Modified: 05 Apr 2019 21:37
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5236

Actions (login required)

View Item View Item