مطالعه آزمایشگاهي تأثير پرده آب بند بر ميزان گرادیان هيدروليکی و دبی نشت در زیر سازه های آبی

یوسفی, مهدی and پرویزی, منصور and صدقی اصل, محمد (2013) مطالعه آزمایشگاهي تأثير پرده آب بند بر ميزان گرادیان هيدروليکی و دبی نشت در زیر سازه های آبی. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10104741235.pdf

Download (810kB)
[img] Text
OHN10104741235.pdf

Download (810kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: مطالعه آزمایشگاهي تأثير پرده آب بند بر ميزان گرادیان هيدروليکی و دبی نشت در زیر سازه های آبی
Persian Abstract: نشت از پي سازههاي دریائي و از جمله دایکهاي ساحلي یکي از مسائل مهم در امر کنترل شوري اراضي ساحلي و نيز پایداري سازههاي دریائي به شمار ميرود. در خصوص نشت از پي سازه هاي آبي تاکنون تحقيقات زیادي، بویژه در قالب مدلهاي عددي انجام شده است که براي ارزیابي صحت آنها به دادههاي صحرائي و آزمایشگاهي نياز است، ليکن یک مدل آزمایشگاهي یا فيزیکي که مسائل نشت از پي سازههاي ساحلي را بهطور دقيق مورد مطالعه قراردهد، ارائه نشده است. در این تحقيق براي بررسي اثر عوامل و عرض 0/8، ارتفاع 2/2 موثر بر نشت از پي هاي آبرفتی، یک مدل آزمایشگاهي به طول ( متر با استفاده از اسکلت فولادي و جدارههاي شيشهاي و پلکسي گلاس 0/4 ساخته Plexiglas) سانتيمتري 40 شد. مصالح پي ماسه تميز ساحلي بود که با تراکم یکنواخت در عمق پایيني فلوم مورد استفاده قرار گرفت. پرده آببند بعنوان متغير طولي، از ورقه پلکسيگلاس ساخته شد. ترازهاي پيزومتریک در وجه پایين دست فلوم با استفاده از پيزومترهاي شفاف با قطر کم اندازه گيري شدند. نتایج آزمایشها در قالب نمودارهای h/hm=1.0 و با نسبت d/D=0.4375 بی بعد آورده شده است. نتایج نشان میدهد که در نسبت پدیده جوشش رخ نمی دهد. و مقدار دبی نشت و گرادیان هيدروليکی بطور چشمگيری کاهش یافته است. کلمات كلیدي: پدیده جوشش ماسه ای، نشت، پرده آببند، بند انحرافی و سد خاکی، مدل آزمایشگاهي.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 05 Apr 2019 21:45
Last Modified: 05 Apr 2019 21:45
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5251

Actions (login required)

View Item View Item