تحليل عددی ظرفيت باربری پی نواری واقع بر خاک لایهای مسلح شده به ژئوگرید

صالحی, محمد مهدی and میرمحمدحسینی, سید مجدالدین (2013) تحليل عددی ظرفيت باربری پی نواری واقع بر خاک لایهای مسلح شده به ژئوگرید. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10104990328.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: تحليل عددی ظرفيت باربری پی نواری واقع بر خاک لایهای مسلح شده به ژئوگرید
Persian Abstract: در مواقعی که خاک زیر پی ضعيف باشد و توانایی تحمل بارهای اعمالی از بهسازی خاک با روشی مناسب ضروری میباشد. منظور از ، روسازه را نداشته باشد تحمل بارهای وارده، ظرفيت باربری خاک و ميزان نشست مجاز بر اساس شرایط بهرهبرداری روسازه میباشد. در مواردی که خاک ضعيف با روش جایگزینی خاک مناسب، بهسازی میشود؛ عمق بهسازی با توجه به عمق نفوذ تنش و شرایط گوه گسيختگی از اهميت ویژهای برخوردار است. تأمين عمق بهسازی کافی در مواردی با توجه به مسائل اجرایی و اقتصادی امکان پذیر نمیباشد و استفاده از مسلحکنندههای ژئوگرید، امکان دستيابی به ظرفيت باربری بيشتر و یا کاهش ضخامت لایه بهسازی را ممکن میسازد. در این مقاله ضمن بررسی اثر لایه جایگزین شده خاک دانهای سست با خاک دانهای متراکم در ظرفيت باربری و نشست نهایی شالوده نواری به بررسی و تحليل اثر وجود مسلحکننده ژئوگرید در مرز FLAC 2D دو لایه مذکور در محيط نرمافزار تفاضل محدود پرداخته شده است. 2/5 نتایج تحليلها نشان میدهند که افزایش عمق لایه خاک متراکم بيشتر از تأثيری در افزایش ظرفيت باربری نهایی پی نواری نخواهد داشت ،برابر عرض پی و فقط نشست کاهش پيدا خواهد کرد. بهينهترین بهسازی برای خاک سست با تکنيک جایگزینی لایه خاک متراکم، استفاده از مسلحکننده ژئوگرید در عمق 5 عرض پی میباشد. همچنين استفاده از مسلحکننده با عرض کمتر از 0/75حدود برابر عرض پی پيشنهاد نمیشود.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 05 Apr 2019 21:46
Last Modified: 05 Apr 2019 21:46
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5256

Actions (login required)

View Item View Item