ظرفيت باربری پیهای سطحی واقع بر خاکهای ماسهای غيراشباع

نیکونژاد, خشایار and امام, سید محمدرضا (2013) ظرفيت باربری پیهای سطحی واقع بر خاکهای ماسهای غيراشباع. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10105000753.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: ظرفيت باربری پیهای سطحی واقع بر خاکهای ماسهای غيراشباع
Persian Abstract: در مطالعه حاضر هدف یافتن اثر تغييرات مکش بافتی بر تغييرات ظرفيت باربری پیهای سطحی واقع بر خاکهای ماسهای غيراشباع، با استفاده از هر دو روش های آزمایشگاهی و عددی است. روش آزمایشگاهی شامل آزمایشهای انجام شده برروی است .نتایج آزمایشهای انجامشده 161یک مدل پی نواری واقع بر ماسه فيروزکوه که با استفاده از یک نرمافزار اجزاء ،با نتایج حاصل از مدلسازی عددی و همچنين ، محدود با قابليت مدل کردن رفتار خاکهای غيراشباع انجام شده است با نتایج حاصل از روایط ارائه شده توسط محققين گذشته (جهت تخمين مقدار مقایسه شده است. ،) ظرفيت باربری نهایی پی سطحی واقع بر خاکهای غيراشباع اثر قابل توجه افزایش درجه ،نتایج بدست آمده از تحقيق حاضر نشان دهنده مقاومت اضافی ناشی از غيراشباعشدگی ماسه، بر افزایش ظرفيت باربری نهایی پی های سطحی واقع بر آن است. ، کلمات کلیدي: خاک غیراشباع، ظرفیت باربری پی سطحی، آنالیز اجزاء محدود درصد رطوبت، مکش بافتی.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 05 Apr 2019 21:47
Last Modified: 05 Apr 2019 21:47
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5257

Actions (login required)

View Item View Item