بررسی تورم خاکهای ریزدانه تسلیح شده با الیاف پروپیلن

باقری, قادر and شعبانزاده, حمید and گروسی, امیر بررسی تورم خاکهای ریزدانه تسلیح شده با الیاف پروپیلن. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran. (Submitted)

[img] Text
PHN10103240333.pdf

Download (275kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی تورم خاکهای ریزدانه تسلیح شده با الیاف پروپیلن
Persian Abstract: تسلیح خاک باالیافهای مجزا تکنیک نسبتا جدیدی جهت تسلیح خاکها در پروژه های ژئوتکنیک میباشد. تسلیحخاکهامعمولابهمنظورافزایشپارامترهای مقاومتی آنهاانجاممیگیردکهبهواسطهآنتغییراتی درپارامترهای دیگرخاکمیتواندایجادگردد. دراینتحقیقاثراتاضافهنمودنرشتههاوتریشههایالیافدربهبودرفتاروخواصتورمیخاکهای ریزدانهرسیبصورتآزمایشگاهی موردبررسی قرارگرفتهومقادیربهینهاستفادهازتریشههایپلیمری-الیافیجهتبهبودبخشیدنبهخواصتورمیخاکهای ریزدانهتعیینگردیدهاست. بدینمنظورنمونههای متعددی ازخاکریزدانهرسی بادرصدهاوطولهایمختلفالیافتسلیحشدهوتحتآزمایشتورمقرارگرفتهاند. نتایجبدستآمدهنشاندهندهاثرکاهندهالیافبرتورمخاکریزدانهرسی بودهوباتجزیهوتحلیلنتایج،درصدوطولبهینهالیافبابیشتریناثرکاهشی برتورمتعیینشدهاست.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 06 Apr 2019 04:18
Last Modified: 06 Apr 2019 04:18
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5280

Actions (login required)

View Item View Item