مدلسازی فيزیکی شمعهای راندنی بهکمک دستگاه فشار مخروطی همهجانبه

آبرنج, علی and زارع, مسعود and اسلامی, ابوالفضل (2013) مدلسازی فيزیکی شمعهای راندنی بهکمک دستگاه فشار مخروطی همهجانبه. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10105150616.pdf

Download (853kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: مدلسازی فيزیکی شمعهای راندنی بهکمک دستگاه فشار مخروطی همهجانبه
Persian Abstract: خلاصه مدلسازی فيزیکی ابزاری قدرتمند جهت شناخت رفتار پدیدههای ژئوتکنيکی میباشد که به کمک آن میتوان به بررسی مسائلی چون فرآیند ایجاد یک پدیده، مطالعه پارامتریک و رفتارسنجی آن و سنجش روشهای تحليلی و عددی پرداخت. مدلسازی فيزیکی ژئوتکنيکی به ))، مدلسازی در 1g طورکلی به دو دسته اصلی مدلسازی در سطوح تنش پایين (مدلسازی ساده ( سطوح تنش بالا تقسيم میشود. از آنجا که رفتار پدیدههای ژئوتکنيکی تابع سطوح تنش میباشد لذا دسته دوم مدلسازی فيزیکی جهت مطالعه رفتاری پدیدهها مناسبتر میباشند. در این مطالعه ضمن معرفی دستگاه فشار مخروطی همهجانبه ساخته شده در دانشگاه صنعتی اميرکبير، بهعنوان دستگاه مناسب جهت مدلسازی پیهای عميق، به بررسی ميدان تنش درون دستگاه به کمک انجام آزمایشهای توزیع تنش پرداخته شده است تا بتوان چگونگی انطباق گرادیان تنش بهوجود آمده در مدل را با گرادیانهای تنش موجود در صحرا مورد ارزیابی قرار داد. نتایج بررسیها نشان میدهد که دستگاه بهخوبی میتواند شرایط تنش FCV-AUT متر شبيهسازی نماید. در پایان نيز نتایج حاصل از 40 واقعی در محل را تا عمق حدود مدلسازی فيزیکی شمعهای راندنی لولهای توخالی در درون دستگاه ارائه شده است مقایسه مقادیر باربری نهایی حاصل از بارگذاری این شمعها ، با مقادیر حاصل از آناليز استاتيکی تطابق خوبی را نشان میدهد. ظرفیت ، شمع راندنی ، کلمات کلیدي: مدلسازی فیزیکی،دستگاه فشار مخروطی همهجانبه باربری
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 06 Apr 2019 04:28
Last Modified: 06 Apr 2019 04:28
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/5311

Actions (login required)

View Item View Item